Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

31 października 2021 r. w życie wchodzą zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBiR”), wprowadzone ustawą z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 815). Poniżej omawiamy najważniejsze z tych zmian:

Nowe podmioty w CRBiR

Do 31 stycznia 2022 r. obowiązek zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBiR mają nowe podmioty tj.:

  • stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • fundacje,
  • spółki partnerskie,
  • spółdzielnie,
  • spółdzielnie europejskie,
  • spółki europejskie,
  • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
  • trusty, których powiernicy lub osoby zajmujące stanowiska równoważne mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nawiązują stosunki gospodarcze lub nabywają nieruchomość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu lub na rzecz trustu.

Powyższy termin dotyczy podmiotów istniejących w dniu wejścia w życie powyższych przepisów (tj. w dniu 31 października 2021 r.). Podmioty, które powstaną po ich wejściu w życie, powinny stosować się do 7 – dniowego terminu na zgłoszenie, który liczony jest od wpisu do KRS (za wyjątkiem trustu).

Obowiązek dostarczania informacji przez beneficjentów rzeczywistych

Dotychczas podmioty zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych nie miały środków, które pomagałyby w ustaleniu ich beneficjentów rzeczywistych. Przykładowo zarząd spółki z o.o. nie dysponował żadnymi środkami, którymi mógłby zmusić wspólników tej spółki do udzielenia informacji potrzebnych do ustalenia beneficjenta rzeczywistego spółki, co znacznie utrudniało zarządowi wykonanie tego obowiązku.

Zmienia się to wraz z wejściem w życie nowych przepisów.  Wraz z ich wejściem w życie beneficjent rzeczywisty będzie miał obowiązek dostarczać podmiotowi podlegającemu wpisowi do CRBiR wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i aktualizacji informacji o beneficjencie rzeczywistym. Beneficjenci, którzy nie wywiążą się z tego obowiązku, wskutek czego podmiot zobowiązany nie dokona zgłoszenia lub aktualizacji informacji w CRBIR, będą podlegać karze pieniężnej do 50.000 zł.

Obowiązek wskazania danych osoby zgłaszającej

Osoba, która dokonuje zgłoszenia informacji do CRBiR (najczęściej będzie to osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu) będzie zobowiązana oprócz wskazania danych objętych zgłoszeniem, również do podania swoich danych, tj. imienia i nazwiska, obywatelstwa, państwa zamieszkania, numeru PESEL (a w przypadku jego braku – daty urodzenia) oraz funkcji uprawniającej do dokonania zgłoszenia.

Obowiązek ujawnienia informacji o wszystkich obywatelstwach

Dotychczas przepisy wymagały ujawnienia wyłącznie jednego obywatelstwa beneficjenta rzeczywistego. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów pojawia się obowiązek ujawnienia wszystkich obywatelstw, jakie posiada beneficjent rzeczywisty.

Termin na aktualizacje danych dotyczących obywatelstwa beneficjentów wpisanych do CRBIR w dniu wejścia w życie przepisów upływa 30 kwietnia 2022 r.

Obowiązek odnotowania rozbieżności w CRBiR

Na instytucje obowiązane zostaje nałożony nowy obowiązek polegający na odnotowywaniu rozbieżności na temat beneficjenta rzeczywistego zgromadzonymi w CRBiR, a ustalonymi przez instytucje obowiązaną. Instytucja powinna też podejmować czynności w celu wyjaśnienia przyczyn tych rozbieżności. W przypadku potwierdzenia rozbieżności, instytucja obowiązana powinna przekazać ministrowi ds. finansów publicznych informacje o rozbieżnościach wraz z uzasadnieniem i odpowiednią dokumentacją.

Procedura odnotowania rozbieżności, wyjaśnienia oraz ich zgłaszania ministrowi powinna zostać uregulowana w wewnętrznej procedurze AML instytucji obowiązanej.

W przypadku pytań dotyczących powyższych kwestii, zachęcamy do kontaktu .

KONTAKT

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Marcin Matyka Partner Zarządzający, Warszawa

E: marcin.matyka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 60
M: +48 669 768 444

Adrian Luty Senior Associate | Radca prawny, Katowice

E: adrian.luty@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 97

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności