Język potoczny w dokumentacji ofertowej – wyrok KIO

Adwokat Natalia Gaweł, działając dla Klienta kancelarii Andersen w Katowicach, uzyskała korzystne rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. KIO 985/19) dotyczące sposobu oceny dokumentów przedkładanych wraz z ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Rozstrzygnięcie KIO potwierdza, że zamawiający nie może oceniać ofert na zasadzie sztywnego ich porównywania z treścią SIWZ. Fakt, że w ofercie użyto potocznych, a nie ustawowych sformułowań, nie może jej dyskwalifikować.

KIO w całości przychyliła się do podnoszonej przez odwołującego argumentacji, potwierdzając, że niedopuszczalna jest odmowa przyznania wykonawcy punktów z powodu użycia zwrotów nieustawowych w treści podlegającego ocenie dokumentu. Dotyczy to sytuacji, gdy semantyka pojęcia użytego w dokumencie (np. „wywóz odpadów”) odpowiada semantyce pojęcia użytego w SIWZ („odbiór i transport odpadów”).

Jeżeli zamawiający ma wątpliwości co do zakresu dokumentu, powinien wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień, które następnie powinien uwzględnić przy przyznawaniu punktów ofercie. Na poparcie swoich wyjaśnień wykonawca może przedkładać dodatkowe materiały. Jednak nie mogą one zmieniać lub uzupełniać treści pierwotnie złożonego dokumentu.

Aktualności