Kolejny Klient dzięki współpracy z Andersen w Polsce uzyskał pozwolenie zintegrowane

Pozwolenie zostało wydane dla spółki prowadzącej działalność w branży gospodarowania odpadami i dotyczy instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne – przerobu nadsita na paliwo alternatywne. Roczna moc przerobowa nowej instalacji wynosi 129 600 ton.

Uzyskanie pozwolenia ma niewątpliwie pozytywny efekt dla środowiska, ponieważ pozwoli zagospodarować frakcję nadsitową pozostałą po przetwarzaniu odpadów komunalnych w instalacjach komunalnych, poprzez stworzenie z tych odpadów paliwa alternatywnego (RDF). Możliwość wykorzystania odpadów (czyli materiału zbędnego) jako paliwo alternatywne (czyli materiału, z którego można uzyskać energię lub ciepło) niewątpliwie ma również walor ekonomiczny i jest istotne w realiach nadal trwającego kryzysu energetycznego.

Wniosek o wydanie pozwolenia Klient złożył w czerwcu 2021 r. Wobec przedłużającego się postępowania Spółka, w lipcu 2022 r., zgłosiła się do Andersen w Polsce o wsparcie prawne. Po wstąpieniu Andersen do sprawy, decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego została wydana w grudniu 2022 r. Od decyzji odwołała się biorąca udział w sprawie organizacja ekologiczna, jednak Minister Klimatu i Środowiska nie podzielił zarzutów odwołania i utrzymał decyzję Marszałka Województwa w mocy. Zatem decyzja udzielająca pozwolenia zintegrowanego ma walor decyzji ostatecznej.

Pozwolenie zintegrowane to dokument określający zasady korzystania ze środowiska. Jest on konieczny dla użytkowania instalacji zaliczających się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości; bez pozwolenia zintegrowanego nie jest możliwe użytkowanie instalacji tego rodzaju. Istotą pozwolenia zintegrowanego jest to, że łączy w jednym dokumencie warunki korzystania ze wszystkich komponentów środowiska, w powiązaniu z wielkością danej instalacji.

Sprawę prowadził adwokat Dawid Mielcarski – Senior Manager, kierujący w Andersen w Katowicach Praktyką Ochrony Środowiska.

Aktualności