Możliwość zmiany umowy o zamówienia publiczne – zawarcie ugody sądowej

Adwokat Dawid Mielcarski, reprezentując Klienta kancelarii Andersen w Katowicach (konsorcjum spółek z branży gospodarki odpadami), zawarł z jednym ze śląskich miast ugodę zmieniającą umowę o wykonanie zamówienia publicznego w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, poprzez istotne podwyższenie wynagrodzenia za świadczone usługi. Wartość zawartej ugody wyniosła blisko 9 mln złotych.

Zawarcie ugody stanowiło zakończenie procesu negocjacyjnego, w którym zamawiający i wykonawca prowadzili rozmowy co do spełnienia przesłanek wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiających zmianę zawartej umowy o udzielenie zamówienia publicznego oraz uzasadnionej ekonomicznie kwoty podwyższenia wynagrodzenia.

Dopuszczając zawarcie ugody, sąd potwierdził, iż nagły, istotny i niedający się przewidzieć na etapie zawierania umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wzrost kosztów świadczenia usługi (w konkretnym przypadku – usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych), może stanowić okoliczność, której na etapie kontraktowania, nie mógł przewidzieć nie tylko wykonawca, ale również zamawiający. Okoliczność taka, w ocenie sądu, umożliwia zmianę umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie art. 144 Prawa zamówień publicznych.

Warto podkreślić, że podstawy zawarcia ugody pozostają w zgodności z wnioskami niedawno wydanej przez Urząd Zamówień Publicznych opinii pn: „Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego”.

Aktualności