Nowe obowiązki nałożone na pracodawców w związku z zatrudnianiem obywateli Ukrainy

Dnia 15 lipca 2022 r. weszła w życie ustawa z 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej jako: Specustawa) oraz niektórych innych ustaw (dalej jako: Ustawa), wprowadzająca m.in. zmiany w zasadach powierzania pracy obywatelom Ukrainy legalnie przebywającym na terytorium Polski.

Jakie zmiany wprowadza?

Po pierwsze, w składanym do powiatowego urzędu pracy powiadomieniu podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy jest obecnie zobowiązany wskazać obok dotychczasowych danych dotyczących jego, cudzoziemca, zawartej umowy, stanowiska lub rodzaju wykonywanej pracy i miejsca wykonywanej pracy także:

  • miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia cudzoziemca;
  • wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu;
  • liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Po drugie, podmiot powierzający wykonywanie pracy będzie musiał dopilnować by obywatel Ukrainy był zatrudniony na warunkach nie gorszych niż zgłoszone w powiadomieniu wysłanym do powiatowego urzędu pracy.

Obywatel Ukrainy będzie mógł pracować legalnie na terytorium Polski w okresie pobytu zgodnego z prawem, w przypadku gdy:

1)  jego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie Specustawy lub

2)  jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi, a praca jest:

  1. powierzana w wymiarze czasu pracy nie niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż wskazana w powiadomieniu oraz
  2. za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.

Co to oznacza?

Powyższe zmiany oznaczają, że zatrudnianie pracowników z Ukrainy nie będzie już tak elastyczne jak dotychczas. Każdorazowe zwiększenie wymiaru czasu pracy czy też zmniejszenie wynagrodzenia będzie wymagało złożenia nowego powiadomienia do powiatowego urzędu pracy.

Jakie wiążą się z tym konsekwencje?

Jeśli nowe powiadomienie nie zostanie złożone, na podmiot powierzając pracę może zostać nałożona grzywna, zaś zatrudnienie obywatela Ukrainy będzie uznawane za nielegalne.

AUTOR WPISU

Adriana Wydziałkiewicz Manager | Adwokat, Katowice

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności