PPK – czas start!

Od 1 lipca 2019 r. dla pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób najważniejszym wyzwaniem w najbliższym czasie jest wybór instytucji finansowej, z którą zawarte zostaną umowy w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

PPK – czas start!

To już ostatni dzwonek dla części pracodawców na utworzenie PPK. Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK upływa 25 października 2019 r. Wbrew pozorom to niewiele czasu, gdyż  ustawa o PPK stawia przed pracodawcami wiele trudnych decyzji i wyzwań, zarówno finansowych jak
i organizacyjnych.

Pracownicze Plany Kapitałowe  mają zapewnić Polakom dodatkowe pieniądze po ukończeniu 60 roku życia i zrewolucjonizować sposób myślenia o oszczędzaniu. Zanim jednak do tego dojdzie, pracodawcy muszą podjąć szereg działań w celu prawidłowego wdrożenia PPK.  Z punktu widzenia zarówno pracodawców, jak i pracowników- uczestników PPK, jednym z najistotniejszych etapów wdrażania PPK jest wybór instytucji finansowej, której powierzone zostaną odprowadzane środki.

Wybór instytucji finansowej – porozumienie z przedstawicielami pracowników

Wybierającym instytucję finansową pracodawcom nie może umknąć, że wyboru należy dokonać (wedle zasady: nic o nas bez nas) po przeprowadzeniu konsultacji z przedstawicielami pracowników. Jeżeli jednak na miesiąc przed upływem terminu, w którym podmiot zatrudniający jest obowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, pomiędzy pracodawcą a reprezentacją pracowników nie zostanie osiągnięte porozumienie w tej kwestii, decyzję w tym zakresie pracodawca podejmie samodzielnie.

Umowy w ramach PPK

Każdy przedsiębiorca zobowiązany do wdrożenia PPK w swojej firmie zobligowany jest do zawarcia umowy o zarządzanie PPK z instytucją finansową, a także umowy o prowadzenie PPK. Wybór instytucji finansowej powinien zostać dokonany w szczególności w oparciu o przesłanki ustawowe: ocenę proponowanych przez instytucje finansowe warunków zarządzania środkami gromadzonymi
w PPK, ich efektywności w zarządzaniu aktywami oraz posiadanego przez nie doświadczenia
w zarządzaniu funduszami inwestycyjnymi lub funduszami emerytalnymi. Przy wyborze należy również mieć na względzie interes osób zatrudnionych.

Z punktu widzenia pracodawcy, zawierając umowę z instytucją finansową warto zwrócić uwagę na obowiązki, które umowa na niego nakłada. Nie powinny one wykraczać poza te, które nakłada na niego ustawa.  Dotyczy to chociażby obowiązków informacyjnych pracodawcy względem instytucji finansowej. Każdorazowo warto więc zweryfikować ich zakres wynikający z Regulaminu Zarządzania PPK przedstawionym przez instytucję finansowe z zakresem obowiązków pracodawcy wynikającym z ustawy.

W umowie z instytucją finansową warto również zagwarantować, by w sposób nie budzący wątpliwości wybrzmiało, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za dyspozycje wydane przez uczestnika PPK, takie jak m.in. zmiana sposobu inwestowania środków w ramach dostępnych portfeli i idące za nią (możliwe) rozczarowanie uczestnika PPK wynikami, które osiągnięte zostały w wyniku zmiany sposobu alokacji funduszy gromadzonych w ramach PPK. Równie istotne jest także samo wskazanie, że pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za wynik finansowy osiągnięty przez wybraną instytucję zarządzającą. Dlatego też wyboru należy dokonać przy zachowaniu szczególnej staranności, uwzględniając zarówno kryteria, narzucone przez ustawę, jak również te pozaustawowe, zwłaszcza odnoszące się do sfery  obowiązków pracodawcy.

Wdrażanie PPK przez podmiot zewnętrzny

Nie każdy pracodawca zdecyduje się na samodzielne wdrożenie PPK w swoim przedsiębiorstwie. Na rynku obecnych jest wiele podmiotów oferujących kompleksową pomoc w tym zakresie. Zlecając przedstawienie rekomendacji co do wyboru instytucji finansowej zewnętrznej firmie, warto pamiętać, że nie każdy podmiot świadczący takie usługi posiada do tego stosowne uprawnienia. Zaznaczyć należy, że część działań w zakresie wyboru instytucji finansowej, podejmowanych przez pośredników, może stanowić doradztwo inwestycyjne, które wymaga posiadania takich uprawnień.

Z naszej praktyki wynika, że postanowienia zawarte w umowach z podmiotami zewnętrznymi,
w sposób nierównomierny kształtują zasady odpowiedzialności  za szkody, które mogą powstać po stronie pracodawcy w związku z nienależytym wdrożeniem PPK przez usługodawcę zewnętrznego. Szkody te mogą być szczególnie dotkliwe, gdyż ustawa o PPK przewiduje grzywny m.in. za niedopełnienie obowiązku  zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie. Stanowi to pole do popełnienia uchybień ze strony usługodawcy, za które pracodawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.

Podsumowanie 

Wdrożenie PPK to wyzwanie, z którym już teraz musi zmierzyć się cześć pracodawców. Tworząc PPK należy pamiętać, by wyważyć i zabezpieczyć interesy dwóch grup – pracodawcy i pracownika. Warto przy tym mieć na względzie, że wszelkie umowy zawierane w ramach PPK należy poddać dogłębnej analizie prawnej, zwłaszcza pod kątem ich zgodności z ustawą PPK tak, by w trakcie funkcjonowania PPK uniknąć zbędnych rozczarowań i nieefektywnych rozwiązań.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności