Umowa ubezpieczenia zabezpieczająca interesy pracodawcy

Za wypadek przy pracy odpowiada pracodawca.  I o ile ciążą na nim obowiązki, od których nie może się uwolnić takie jak ustalenie przyczyn wypadku i zapobieżenie podobnym w przyszłości, tak przed finansowymi skutkami wypadków przy pracy może go uchronić odpowiednia polisa ubezpieczeniowa.

W prostych słowach

OC pracodawcy stanowi najczęściej ofertę dodatkową dla pracodawców w ramach pakietu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia oferowanego przedsiębiorcom. Ubezpieczenie to, w formie klauzuli dodatkowej do standardowego pakietu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, jest dedykowane firmom zatrudniającym pracowników, którzy potencjalnie, w czasie wykonywania pracy lub w związku z nią, mogą doznać szkody. Oznacza to, że na podstawie odpowiedniej klauzuli zostaje rozszerzony podstawowy wariant ubezpieczenia o dodatkową ochronę pracowników.  Dzięki temu w razie wypadku to ubezpieczyciel a nie pracodawca zrekompensuje poszkodowanemu pracownikowi poniesione szkody.

Dla każdego pracodawcy

Ubezpieczenie to jest dostępne dla każdego przedsiębiorcy (małego, średniego, dużego) bez względu na rodzaj wykonywanej działalności. W każdej bowiem branży może dojść do wypadku. Warunkiem skorzystania z ochrony ubezpieczeniowej jest zawarcie umowy ubezpieczenia, do której włączona zostanie odpowiednia klauzula dodatkowa chroniąca pracodawcę oraz zapłata dodatkowej składki.

Nie każdy jest pracownikiem

O ile z korzyści posiadania dodatkowego ubezpieczenia może skorzystać każdy pracodawca, tak już nie każda osoba wykonująca pracę będzie pracownikiem podlegającym ubezpieczeniu.

W myśl postanowień Ogólnych Warunków Ubezpieczenia (dalej jako: OWU), na podstawie których zawierana jest podstawowa umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, które znajdują zastosowanie także do klauzuli OC pracodawcy, za pracownika uważa się najczęściej osobę fizyczną zatrudnioną na podstawie:

 • umowy o pracę,
 • powołania,
 • wyboru,
 • mianowania lub
 • spółdzielczej umowy o pracę.

Niektórzy ubezpieczyciele do katalogu pracowników zaliczają także osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej, w tym także przedsiębiorców, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wyłącznie na rzecz ubezpieczonego. Spotkać można się także z objęciem definicją pracownika osób zatrudnionych przez agencję pracy tymczasowej oraz praktykantów i wolontariuszy.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku OC pracodawcy obejmuje odpowiedzialność cywilną pracodawcy za szkody na osobie (powstałe na skutek obrażeń ciała, rozstroju zdrowia i śmierci), których może doznać pracownik z tytułu wypadku przy pracy.

Dla zdefiniowania wypadku przy pracy ubezpieczyciele często posiłkują się art. 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej jako: ustawa wypadkowa).

W myśl powołanego przepisu, wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych, ale również bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Ubezpieczenie to obejmuje roszczenia zgłaszane przez pracowników w stosunku do pracodawcy z tytułu wypadków przy pracy, które w przypadku braku ubezpieczenia musiałby pokryć sam pracodawca.  Do najczęściej zgłaszanych roszczeń należą:

 • zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji,
 • zwrot kosztów przyuczenia do nowego zawodu,
 • renta w przypadku trwałego kalectwa,
 • zwrot kosztów opieki osoby trzeciej,
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie.

Wyłączenia ochrony

Pamiętać natomiast należy, że nie w każdym przypadku ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.  Ochrona ubezpieczeniowa nie przysługuje w przypadkach wyłączających odpowiedzialność ubezpieczyciela wskazanych w OWU oraz w klauzuli OC pracodawcy. Dlatego tak ważne jest zapoznanie się z ich postanowieniami przed zawarciem umowy ubezpieczenia.

Na podstawie OWU

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje zazwyczaj m.in. szkód:

 • wyrządzonych umyślnie poprzez działanie lub zaniechanie ubezpieczonego,
 • wynikających z przyjęcia przez ubezpieczonego odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
 • objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych,
 • związanych z wykonywaniem niektórych zawodów np. adwokata czy architekta (tutaj przewidziane są ubezpieczenia obowiązkowe),
 • związanych ze sprawowaniem funkcji członka władz spółki kapitałowej lub innych osób, o ile mają one wpływ na działalność spółki,
 • spowodowanych przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 • wyrządzonych przez maszyny, urządzenia lub pojazdy nieposiadające aktualnych badań stanu technicznego,
 • powstałych wskutek bójki, pobicia, rozboju czy rozruchów.

Na podstawie klauzuli OC pracodawcy

Oprócz generalnych wyłączeń wskazanych powyżej, OC pracodawcy co do zasady nie obejmuje swoim zakresem:

 • szkód wynikłych z wypadków przy pracy mających miejsce poza okresem ubezpieczenia,
 • szkód powstałych wskutek stanów chorobowych niewynikających z wypadków przy pracy czy chorób zawodowych,
 • świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie przepisów ustawy wypadkowej.

Wysokość świadczenia a suma gwarancyjna

Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w kwocie odpowiadającej rozmiarowi szkody, w granicach odpowiedzialności cywilnej i w zakresie wynikającym z zawartej umowy ubezpieczenia.  Odpowiedzialność za jeden i wszystkie wypadki ograniczona jest do sumy gwarancyjnej określonej dla klauzuli OC pracodawcy albo dla limitu dla klauzuli OC pracodawcy zawartego w ogólnej sumie gwarancyjnej.

do zasady, odszkodowanie dla pracownika wypłacane jest do wysokości sumy gwarancyjnej.  Przy czym jeśli suma ta będzie za niska, czyli dojdzie do szkody przekraczającej wysokość sumy gwarancyjnej, brakującą kwotę odszkodowania będzie musiał zapłacić pracodawca.

Same korzyści?

Ubezpieczenie OC pracodawcy ma na celu przede wszystkim ochronę pracodawcy przed finansowymi roszczeniami zgłaszanymi przez pracowników z tytułu szkód doznanych w wyniku wypadku w pracy.   Nadto posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia zwalnia pracodawcę z konieczności przeprowadzenia procedury związanej z procesem likwidacji szkody i przez to pozwala pracodawcy uniknąć związanych z tym kłopotów. Dodatkowo, w przypadku wytoczenia przez pracownika powództwa przeciwko pracodawcy, ubezpieczyciel może zdecydować o aktywnym udziale w postępowaniu sądowymi, służąc pomocą pracodawcy.

Jedynym „minusem” związanym z dodaniem do podstawowego wariantu ubezpieczenia klauzuli OC pracodawcy jest konieczność uiszczenia dodatkowej składki. Jej wysokość jest uzależniona od wysokości sumy gwarancyjnej, branży, w której działa pracodawca, liczby pracowników i wysokości wypłaconych dotąd odszkodowań.

AUTOR WPISU

Adriana Wydziałkiewicz Manager | Adwokat, Katowice

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności