Uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne

Już 30 czerwca 2021 r. upływa termin do skorzystania z uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Klasyczna restrukturyzacja obejmuje cztery rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

Natomiast przepisy zawarte w Tarczy 4.0 wprowadziły nowe, uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne, z którego przedsiębiorcy mogą skorzystać do 30 czerwca 2021 r.

Wszczęcie postępowania i podstawowe zasady

W praktyce uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne jest postępowaniem o zatwierdzenie układu, do którego wprowadzono modyfikacje opisane w Tarczy 4.0. Jest ono przewidziane dla dłużników, u których suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem nie przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem.

Przed rozpoczęciem tego postępowania należy zawrzeć umowę z doradcą restrukturyzacyjnym (nadzorcą układu), który będzie nadzorował postępowanie oraz uczestniczył w przygotowaniu propozycji układowych dla wierzycieli. Wszczęcie postępowania następuje od momentu publikacji obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) o jego wszczęciu – publikacji można dokonać tylko do 30 czerwca 2021 r. Po tym terminie nie będzie już możliwe skorzystanie ze wskazanego postępowania.

Podstawowymi zasadami uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego są ochrona dłużnika oraz uzyskanie szybkiego rozstrzygnięcia. W związku z tym, od momentu wszczęcia postępowania (publikacji ogłoszenia w MSiG) do czasu jego zakończenia, zostają zawieszone postępowania egzekucyjne prowadzone wobec dłużnika, które dotyczą wierzytelności objętych układem. Ponadto, dłużnik uzyskuje ochronę przed wypowiedzeniem niektórych umów (np. umów najmu i dzierżawy dla nieruchomości, w których jest prowadzone przedsiębiorstwo dłużnika). Należy jednak pamiętać, że opisana ochrona dłużnika może być uchylona przez sąd na wniosek wierzyciela, dłużnika lub nadzorcy układu jeżeli zostanie wykazane, że wskazana ochrona prowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli.

W celu przyspieszenia postępowania przewidziano, że wniosek o zatwierdzenie układu musi być złożony do sądu w terminie czterech miesięcy od momentu wszczęcia postępowania. Ma to zmotywować dłużnika do sprawnego wykonywania czynności zmierzających do zakończenia całej procedury. Niezłożenie wniosku w tym terminie skutkuje umorzeniem postępowania z mocy prawa.

Przebieg uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego

Jeszcze przed dokonaniem opisanego wyżej obwieszczenia w MSiG, dłużnik powinien przygotować dokumenty zawierające spis wierzytelności, spis wierzytelności spornych oraz propozycje układowe i przekazać je nadzorcy układu. Nadzorca układu weryfikuje wskazane dokumenty oraz wspólnie z dłużnikiem ustala ostateczną treść propozycji układowych. Przykładowymi propozycjami układowymi mogą być: odroczenie lub rozłożenie wierzytelności na raty, częściowa spłata wierzytelności wraz z częściowym ich umorzeniem, jak również konwersja wierzytelności na udziały lub akcje.

Następnie propozycje układowe są przedstawiane wierzycielom, którzy mogą zagłosować za lub przeciwko nim. Dłużnik zbiera głosy wierzycieli na piśmie (na kartach do głosowania). Alternatywnie głosowanie może być przeprowadzone przez nadzorcę układu w ramach zgromadzenia wierzycieli. Tarcza 4.0 przewiduje również możliwość przeprowadzenia zgromadzenia wierzycieli z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji (zdalnie).

Należy również pamiętać, że w trakcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego dłużnik może dokonywać tylko czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymagana jest zgoda nadzorcy układu, która może być udzielona w terminie trzydziestu dni od dnia dokonania czynności. Czynność przekraczająca zakres zwykłego zarządu, która zostanie dokonana bez tej zgody jest nieważna.

Przyjęcie i zatwierdzenie układu

Co do zasady, układ zostaje przyjęty jeżeli zagłosuje za nim większość głosujących wierzycieli, którzy oddali ważny głos, mających łącznie co najmniej dwie trzecie sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Przyjęcie układu stwierdza nadzorca układu.

Następnie dłużnik składa do sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Sąd zatwierdza układ postanowieniem lub odmawia jego zatwierdzenia. Odmowa zatwierdzenia układu nastąpi jeżeli układ narusza prawo lub jest oczywiste, że nie będzie wykonany. Sąd może również odmówić zatwierdzenia układu jeżeli jego warunki są rażąco krzywdzące dla wierzycieli, którzy głosowali przeciw  i zgłosili zastrzeżenia. Dłużnik ma prawo złożyć zażalenie na postanowienie o odmowie zatwierdzenia układu. Po prawomocnym zatwierdzeniu układu, wierzytelności są spłacane zgodnie z treścią układu.

AUTOR WPISU

Michał Błach Senior associate | Radca prawny, Katowice

E: michal.blach@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności