Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu

W ubiegły wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z nowymi przepisami do minimalnej pensji nie będzie się już wliczał dodatek za staż pracy. Nowe regulacje wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Minimalne wynagrodzenie jest najniższym dopuszczalnym poziomem wynagrodzenia za pracę w obowiązującym wymiarze pracy. Poza wynagrodzeniem zasadniczym, które jest podstawowym i obowiązkowym składnikiem pensji, obejmuje ono także inne składniki wynagrodzenia oraz świadczenia pracownicze. Do tej pory w skład wynagrodzenia minimalnego nie były jednak wliczane:

  • nagrody jubileuszowe,
  • odprawy pieniężne przysługujące pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatki do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej (wyłączone z dniem 1 stycznia 2017 r.).

Projekt proponowanej ustawy rozszerza katalog składników wynagrodzenia, które nie będą uwzględniane przy obliczaniu wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika, o dodatek za staż pracy.

Nowa ustawa definiuje dodatek za staż pracy jako dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę. Tak skonstruowana definicja zapewnia, że przepisy obejmą każdego rodzaju dodatek za wysługę lat, bez względu na to w jaki sposób zostanie on nazwany przez pracodawcę w umowie.

Nowe przepisy mają przeciwdziałać przypadkom w których wspomniany dodatek stanowił jedynie wyrównanie do pensji minimalnej, dla pracowników z stażem pracy upoważniającym do jego uzyskiwania. W obecnym stanie prawnym dochodziło bowiem do sytuacji w których nowozatrudniony pracownik mógł otrzymywać większe wynagrodzenie zasadnicze niż jego bardziej doświadczony kolega.

Kogo będą dotyczyć zmiany?

Dodatek za staż pracy nie ma charakteru powszechnego i nie każdy pracownik może się o niego ubiegać. Dodatek przysługuje z mocy prawa niektórym pracownikom jednostek sfery budżetowej takim jak np.:

  • pracownikom samorządowym,
  • członkom korpusu służby cywilnej,
  • nauczycielom,
  • sędziom,
  • pracownikom uczelni publicznych,
  • żołnierzom.

Dodatek od stażu pracy mogą również otrzymywać pracownicy spoza sfery budżetowej, jednakże w ich wypadku zależy to od pracodawcy, który we własnym zakresie ustala warunki wynagrodzenia pracowników.

Płaca minimalna w 2020 roku

Projektowane zmiany przewidują również wzrost płacy minimalnej. Obecnie minimalne wynagrodzenie za rok 2019 wynosi 2250 zł. Zgodnie z przewidywanymi zmianami w 2020 r. pensja minimalna ma wzrosnąć o 200 zł, co stanowić będzie łącznie 2450 zł.

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności