Andersen w Polsce uzyskał pozwolenie zintegrowane dla instalacji do zestalania pyłów i żużli

Dla jednego z Klientów – spółki prowadzącej działalność w branży gospodarowania odpadami, Andersen w Polsce uzyskał pozwolenie zintegrowane dla „Instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych w postaci pyłów i żużli z wykorzystaniem preparatów stabilizujących, cementu portlandzkiego oraz dodatków materiału strukturalnego w postaci odpadów innych niż niebezpieczne i innych dodatków”. Roczna wydajność instalacji wynosi 90 000 ton. Wartość inwestycji związanej z wybudowaniem instalacji, dla której wydano pozwolenie zintegrowane, wyniosła blisko 9 mln złotych.

Uzyskanie pozwolenia ma niewątpliwie pozytywny efekt dla środowiska, ponieważ pozwoli zagospodarować (w sposób bezpieczny dla środowiska) pyły i żużle, czyli odpady powstające w instalacjach do termicznego przekształcania odpadów (spalarniach odpadów). Z uwagi na istotny wzrost liczby instalacji do termicznego przekształcania odpadów, właściwe zagospodarowanie odpadów w postaci pyłów i żużli powstałych w wyniku tego procesu (będących często odpadami niebezpiecznymi) staje się coraz większym problemem. Możliwość prowadzenia instalacji do zestalania pyłów i żużli (w oparciu o uzyskane pozwolenie zintegrowane) przyczyni się do – przynajmniej częściowego – rozwiązania problemu zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie spalania. Uruchomienie instalacji, w oparciu o uzyskane pozwolenie zintegrowane, według informacji płynących z rynku (od prowadzących instalacje termicznego przekształcania odpadów) jest wydarzeniem bardzo wyczekiwanym i pożądanym.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego został złożony ponad 2 lata temu. Przy pierwszym rozpoznaniu sprawy organ I instancji odmówił wydania pozwolenia. Po złożonym odwołaniu, Minister Klimatu i Środowiska uchylił decyzję organu pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym rozpatrzeniu sprawy, wydana została decyzja zgodna z interesem Klienta.

Pozwolenie zintegrowane to dokument określający zasady korzystania ze środowiska. Jest on konieczny dla użytkowania instalacji zaliczających się do grupy mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych, albo środowiska jako całości; bez pozwolenia zintegrowanego nie jest możliwe użytkowanie instalacji tego rodzaju. Istotą pozwolenia zintegrowanego jest to, że łączy w jednym dokumencie warunki korzystania ze wszystkich komponentów środowiska, w powiązaniu z wielkością danej instalacji.

Sprawę prowadził adwokat Dawid Mielcarski – Senior Manager, kierujących w Andersen w Polsce Praktyką Ochrony Środowiska.

KONTAKT

Dawid Mielcarski Partner , Katowice

E: dawid.mielcarski@pl.Andersen.com
T: +48 881 823 191

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności