Interpretacja ogólna w zakresie zasad rozliczania VAT transakcji kartami paliwowymi

W dniu 15 lutego 2021 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną w zakresie konsekwencji na gruncie przepisów o VAT transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych. Interpretacja dotyczy sytuacji, gdy jeden z podmiotów (np. leasingodawca, spółka dominująca) przekazuje drugiemu podmiotowi karty paliwowe, których nie jest emitentem. Następnie drugi podmiot (leasingobiorca) korzysta z kart paliwowych, dokonując zakupu paliwa od dostawcy (np. stacji benzynowej), który w modelu trójstronnym jest trzecim podmiotem.

Problem związany z korzystaniem z takiego modelu dotyczy tego, czy dostawę paliwa przy wykorzystaniu kart paliwowych, należy traktować jako świadczenie usług (art. 8 ust 1 ustawy o VAT) czy jako dostawę towarów dokonaną na rzecz odbiorcy (art. 7 ust.1 ustawy o VAT).

Zgodnie z Interpretacją ogólną transakcja z wykorzystaniem kart paliwowych we wskazanym modelu powinna być zakwalifikowana jako świadczenie usług, jeżeli:

  • nabycie paliwa przez odbiorcę (posiadacza karty) następuje  bezpośrednio od dostawców prowadzących stacje paliw,
  • wyłącznie odbiorca decyduje o sposobach nabycia paliwa (wybór miejsca nabycia), ilości oraz jakości paliwa, momencie zakupu i sposobie wykorzystania paliwa,
  • odbiorca (z wyłączeniem podmiotu pośredniczącego) ponosi całość kosztów związanych z nabyciem paliwa,
  • rola podmiotu pośredniczącego ogranicza się do udostępnienia odbiorcy instrumentu finansowego (karty paliwowej) pozwalającego nabyć towar.

W przypadku łącznego spełnienia powyższych przesłanek, działalność podmiotu pośredniczącego między dostawcą a odbiorcą towaru, sprowadzająca się do udostępnienia kart paliwowych, powinna zostać zakwalifikowana jako świadczenie usług na rzecz tego ostatniego. Będą to usługi finansowania zwolnione z podatku VAT, co oznacza, że w takim przypadku po stronie odbiorcy nie powstanie prawo do odliczenia podatku.

W wydanej Interpretacji ogólnej Szef KAS powołuje się na tezy zawarte w wyrokach w sprawie C-235/18 Vega International oraz C-185/01 Auto Lease Holland.

Skutek dla wydanych  interpretacji indywidualnych

Zwracamy jednocześnie uwagę, że od 1 stycznia 2021 r. został uchylony przepis art. 7 ust. 8 ustawy o VAT, który był podstawą wydanych dotychczas interpretacji indywidualnych w zakresie kart paliwowych. Z tego powodu, takie interpretacje utraciły ważności oraz moc ochroną dla wnioskodawców. Potwierdził to również Minister Finansów w opublikowanej informacji. Obecnie jedynie zastosowanie się podatnika do interpretacji ogólnej umożliwi mu ochronę jego rozliczeń podatkowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności