Mechanizm obowiązkowego poboru podatku u źródła ponownie odroczony

W ostatnich dniach czerwca ukazały się dwa rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, tj.:

  • rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. poz. 1159) oraz
  • rozporządzenie w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. poz. 1158),

na mocy których przedłużono do 31 grudnia 2021 r. odroczenie obowiązkowego poboru podatku u źródła dla płatności o dużej wartości, tj. powyżej 2 milionów zł w ciągu roku podatkowego do jednego podmiotu.

Zgodnie z przepisami, które powinny obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., ale których wejście w życie jest odraczane kolejnymi rozporządzeniami, przy płatności np. dywidend, odsetek, należności licencyjnych czy wynagrodzenia za niektóre usługi niematerialne, polski podmiot byłby zobowiązany do poboru podatku według stawki krajowej (19% lub 20%), a następnie mógłby ubiegać się o zwrot tego podatku. Procedura zwrotowa ma trwać ok. 6 miesięcy i wymaga spełnienia wielu warunków formalnych.

Należy jednak pamiętać, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje jeszcze jedna nowa zasada w podatku u źródła, związana z dochowaniem należytej staranności. Zasada ta nie podlega odroczeniom, co oznacza, że płatnicy podatku u źródła powinni zwracać szczególną uwagę na posiadaną dokumentację, gdy stosują zwolnienia w podatku u źródła lub stawki niższe niż krajowe. Organy podatkowe mają dość restrykcyjne podejście dotyczące dochowania należytej staranności, dlatego też warto dokonać przeglądu posiadanych dokumentów  w tym zakresie, szczególnie w kontekście pojawiających się informacji o wzmożonych akcjach kontrolnych prowadzonych przez Lubelski Urząd Skarbowy właściwy do spraw podatku u źródła.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów informuje, że prowadzi prace nad zmianą regulacji dotyczących podatku u źródła, w szczególności w zakresie mechanizmu obowiązkowego poboru tego podatku. Zakres zmian ma być znany do końca 2021 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności