Nowości w obszarze cen transferowych w 2024 r.

Rok 2024 jest rokiem wyjątkowym, jeśli chodzi o obowiązki związane ze złożeniem informacji
o cenach transferowych (TPR). W związku z przedłużeniem do 31 stycznia 2024 r. terminu na złożenie TPR, w przypadku, gdy termin ten upływał w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r., wiele podmiotów będzie w roku 2024 składać TPR dwukrotnie – za rok 2022 oraz za rok 2023.

Przedłużenie terminu na złożenie TPR nie było jednak jedynym istotnym wydarzeniem
w obszarze cen transferowych w ostatnich tygodniach.

  1. Zaktualizowanie Informatora TPR

Ministerstwo Finansów opublikowało 22 grudnia 2023 r. zaktualizowaną wersję odpowiedzi na pytania w zakresie obowiązków dotyczących sporządzenia oraz złożenia informacji o cenach transferowych TPR (tzw. „ TPR”).

Istotną nowością zawartą w zaktualizowanej wersji Informatora Ministerstwa Finansów są zagadnienia dotyczące procedury składania formularza TPR. W szczególności, zaadresowane zostały liczne wątpliwości dotyczące prawidłowego podpisywania i składania TPR, w tym podpisywania go przez nierezydentów.

Najnowsza aktualizacja Informatora rozwiewa również liczne wątpliwości dotyczące zasad raportowania TPR w odniesieniu do zagranicznego zakładu.

Jedną z nowych danych niezbędnych do wykazania w opublikowanej pod koniec 2023 roku wersji formularza TPR jest procentowy wpływ korekt porównywalności na wynik analizy porównawczej. Ministerstwo Finansów wyjaśniło, jak skalkulować wartość tego wpływu.

Wśród innych zagadnień poruszonych w nowej wersji Informatora TPR znalazły się również między innymi:

  • kwestia wskazania w danych dotyczących transakcji ceny rzeczywistej lub kontraktowej,
  • sposób ujęcia restrukturyzacji,
  • dodatkowe objaśnienia dotyczące raportowania transakcji finansowych.

W szczególności, nowy Informator TPR zawiera tabelę podsumowującą rodzaj danych, które należy podać jako wartość transakcji dla poszczególnych rodzajów transakcji finansowych. Zaadresowano również szczegółowe kwestie dotyczące transakcji hedgingu, ubezpieczeń, bancassurance i poręczeń.

Pełna treść zaktualizowanego Informatora TPR dostępna jest pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/media/9686/informator-tpr-2022.pdf

  1. Nowe obwieszczenie Ministra Finansów ws. rodzaju stopy bazowej i marży w ramach uproszczenia safe harbour

W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych.

Obwieszczenie wskazuje rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży, potrzebnych do wyznaczenia oprocentowania transakcji pożyczki, kredytu lub emisji obligacji zawieranych między podmiotami powiązanymi, uprawniającego (jako jeden z warunków) do skorzystania z uproszczenia typu safe harbour dla potrzeb cen transferowych.

Dla pożyczek (kredytów i emisji obligacji), udzielonych w dolarach amerykańskich albo funtach brytyjskich przed dniem 1 stycznia 2022 r., dopuszczono kontynuację stosowania bazowej stopy procentowej opartej o wycofywane z rynku finansowego wskaźniki LIBOR USD 3M i LIBOR GBP 3M, w celu uporządkowanego wygaszania (aneksowania) tych umów. Docelowo, dla transakcji w dolarach amerykańskich albo funtach brytyjskich objętych regulacją safe harbour, będą mieć zastosowanie bazowe stopy procentowe oparte wyłącznie na nowych wskaźnikach referencyjnych, odpowiednio: SOFR i SONIA.

Nowe wartości marż mających zastosowanie w ramach uproszczenia safe harbour wynoszą:

  • dla pożyczkobiorcy maksymalnie 3,1 punktu procentowego;
  • dla pożyczkodawcy minimalnie 2,2 punktu procentowego;
  • sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i odpowiedniej z powyższych wartości w przypadku, gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera.

Rodzaj bazowej stopy procentowej i wysokość marży ogłoszone w opublikowanym obwieszczeniu obowiązują od dnia 1 stycznia 2024 r.

Pełna treść obwieszczenia Ministra Finansów dostępna jest pod adresem:

https://www.podatki.gov.pl/media/9713/obwieszczenie-safe-harbour-po%C5%BCyczki-cit-pit.pdf

  1. XVIII Forum Cen Transferowych

12 grudnia miała miejsce kolejna, osiemnasta już edycja Forum Cen Transferowych.

Posiedzenie odbyło się online za pomocą aplikacji Teams i miało charakter otwarty. Podczas spotkania zaprezentowano i przedyskutowano efekty prac niektórych grup roboczych działających przy Forum, dotyczących m.in. transakcji finansowych, analizy porównawczej w zakresie transakcji finansowych, wiążących poleceń, o których mowa w Kodeksie Spółek Handlowych oraz definicji ogólnych, w tym transakcji kontrolowanej.

Forum Cen Transferowych jest zespołem opiniodawczo-doradczym przy Ministrze Finansów, działającym od 2018 r. Stanowi platformę współpracy i wymiany poglądów pomiędzy administracją podatkową a podatnikami w zakresie cen transferowych.

POROZMAWIAJMY

Zespół Cen Transferowych w Andersen posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych, raportowania TPR, jak również opracowywania i weryfikacji polityk i procedur cen transferowych i modeli rozliczeń między podmiotami powiązanymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Weronika Guz Senior Manager, Warszawa

E: weronika.guz@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Piotr Sukienik Manager | Doradca podatkowy, Katowice

E: piotr.sukienik@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Michał Kubik Senior Manager, Warszawa

E: michal.kubik@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności