Planowane zmiany w podatkach dochodowych od 2021 r.

W dniu 28 października 2020 r. Sejm przegłosował zmiany w ustawach podatkowych dotyczące min. nadania spółce komandytowej oraz niektórym spółkom jawnym statusu podatnika podatku dochodowego oraz wprowadzenia tzw. estońskiego CIT, o których pisaliśmy w naszych wcześniejszych alertach:

https://pl.andersen.com/newsletter/planowane-zmiany-w-przepisach-o-cit-i-pit-od-1-stycznia-2021-r/

https://pl.andersen.com/newsletter/estonski-cit-od-2021-r-czyli-ryczalt-od-dochodow-spolek-kapitalowych/

Opodatkowanie spółek komandytowych oraz jawnych (w ograniczonym zakresie) podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) ma zostać wprowadzone z dniem od 1 stycznia 2021 r.

Oznacza to, że jeżeli przyjęty przez spółkę komandytową lub jawną przed dniem 1 stycznia 2021 r. rok obrotowy jest inny niż kalendarzowy, spółka ta będzie obowiązana do zamknięcia z dniem 31 grudnia 2020 r. ksiąg rachunkowych i od 1 stycznia 2021 r. stanie się podatnikiem CIT, choćby nie był to początek jej standardowego roku obrotowego.

Co istotne również, przewidziano, że spółka komandytowa może zdecydować o zastosowaniu nowych przepisów dopiero od dnia 1 maja 2021 r. W takim przypadku spółka komandytowa uzyska status podatnika podatku dochodowego od osób prawnych dopiero z dniem 1 maja 2021 r.  W takim przypadku, jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 marca 2021 r., spółka ta będzie mogła nie zamykać ksiąg rachunkowych na ten dzień i kontynuować rok obrotowy do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Podatkiem dochodowym od osób prawnych w spółce komandytowej ma być objęty dochód osiągnięty przez komandytariusza, tzw. „cichego wspólnika”, który nie jest ujawniony w KRS i jego odpowiedzialność jest ograniczona do sumy komandytowej. Komplementariusz, czyli wspólnik odpowiadający całym swoim majątkiem, ma mieć prawo do odliczenia od swojego podatku tego podatku, który został już zapłacony przez spółkę.

Dla spółek o statusie małego podatnika stawka podatku wynosić będzie 9%, a limit przychodów uprawniających do jej zastosowania zostanie podniesiony z 1,2 do 2 mln euro.

Istotną zmianą jest również wprowadzenie dla podatników, których przychody przekroczyły 50 mln EUR w roku podatkowym obowiązku sporządzenia i podania do publicznej wiadomości sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za rok podatkowy.

Sprawozdanie to będzie obejmowało dość szeroki zakres danych, bowiem, uwzględniając rodzaj i charakter oraz rozmiar prowadzonej działalności, należy opublikować:

  • informacje o złożonych wnioskach o wydanie indywidualnych i ogólnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, wiążących informacji stawkowych oraz wiążących informacji akcyzowych;
  • informacje o realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Polski wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą;
  • informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5 proc. sumy bilansowej aktywów,
  • opis procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i zapewniających ich prawidłowe wykonanie oraz dobrowolnych form współpracy z organami KAS,
  • informacje na temat rozliczeń w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Powyższy katalog ma charakter otwarty, a podatnicy zobowiązani będą do ujawnienia innych istotnych danych, jeśli mają one wpływ na politykę podatkową podmiotów. Czas na publikację tych informacji to koniec 12 miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Sejm przegłosował również tzw. estoński CIT, który prawdopodobnie wejdzie w życie również od 1 stycznia 2021 r. Umożliwia on niepłacenie CIT firmom, które nie wypłacają zysku udziałowcom i spełnią określone w nowelizacji kryteria. Odrzucone zostały wszystkie proponowane poprawki, a więc z tej formy rozliczeń będzie mogła skorzystać spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne, a jej przychody nie przekraczają 100 mln zł, co jest zmianą do projektu rządowego, gdzie limit przewidywał połowę tej kwoty. Spółki komandytowe, objęte podatkiem CIT od 1 stycznia 2021, nie skorzystają więc z tej formy opodatkowania.

Przypomnijmy, że dodatkowym warunkiem do skorzystania z tzw. estońskiego CIT jest: nieposiadanie przez spółkę udziałów w innych podmiotach, zatrudnianie co najmniej 3 osób z wyłączeniem udziałowców lub akcjonariuszy,  brak przewagi przychodów pasywnych nad przychodami z działalności operacyjnej oraz ponoszenie odpowiednich nakładów inwestycyjnych.

W kolejnym etapie procesu legislacyjnego propozycjami zmian zajmie się Senat, a o wynikach jego prac poinformujemy Państwa niezwłocznie.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności