Polski Ład w cenach transferowych – zakres proponowanych zmian

Projekt ustawy wprowadzającej szeroki pakiet zmian podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu obejmuje również nowości w zakresie cen transferowych. Warto zapoznać się z tymi zmianami już teraz. Część zmian ma charakter upraszczający i zdejmie nieco obowiązków dokumentacyjnych z przedsiębiorców. Z kolei inne zmiany prowadzą do zwiększenia ryzyka związanego z dokumentowaniem transakcji z podmiotami powiązanymi.

Kluczowe zmiany korzystne:

  1. Wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji oraz na złożenie deklaracji TPR-C

Dotychczasowy termin na złożenie informacji TPR-C upływał z końcem 9. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Tymczasowo był on przedłużony do 12 miesięcy z powodu pandemii Covid. Proponowany termin na sporządzenie dokumentacji upłynie z końcem 10. miesiąca od zakończenia roku podatkowego, a termin na złożenie informacji TPR-C upłynie z końcem 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego. Informację będzie musiał podpisać sam przedsiębiorca, kierownik jednostki – w przypadku spółek, ale także będzie mógł tego dokonać prokurent lub profesjonalny pełnomocnik.

  1. Likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji

Zostanie ono przeniesione do deklaracji TPR-C, co można ocenić pozytywnie. Treść oświadczenia po raz kolejny ulegnie jednak poszerzeniu. Będzie ono poświadczać, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona, jest zgodna ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane. Zgodność ze stanem rzeczywistym ma kluczowe znaczenie z uwagi na proponowane zaostrzenie przepisów KKS, o czym poniżej.

Doprecyzowano także dodatkowo sposób postępowania z oświadczeniem w przypadku występowania nieodpłatnych świadczeń. Ceny będą uznane za rynkowe, jeśli doliczono statystycznie przychód ustalony na zasadzie rynkowej.

  1. Wydłużenie terminu na przedstawienie dokumentacji organowi na żądanie

Obowiązujący od lat termin 7 dni, który był w praktyce trudny do spełnienia przedłużono do 14 dni. Nie zmienia to jednak tego, że dokumentacja musi być sporządzona w terminie ustawowym, a nie dopiero na żądanie organu podatkowego.

  1. Dodatkowe wyłączenia z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej

Do katalogu transakcji wyłączonych dodano transakcje dotyczące kredytu, pożyczki lub emisji obligacji, do których ma zastosowanie tzw. mechanizm safe harbour. W obecnym stanie prawnym wyklucza on konieczność sporządzania analizy porównawczej, ale dokumentacji lokalnej już nie wyłącza.

Dokumentacja lokalna nie będzie również musiała być sporządzana do transakcji polegającej na refakturowaniu. Tu jednak przewidziano dosyć restrykcyjne warunki zastosowania zwolnienia, m.in. konieczność niezwłocznego rozliczenia po zapłacie podmiotowi niepowiązanemu, brak możliwości stosowania narzutu zysku czy brak możliwości stosowania kluczy alokacji, co wyklucza podział zakupionych usług na kilka podmiotów.

  1. Wyłączenia z obowiązku sporządzenia analizy porównawczej lub analizy zgodności

Analiza taka nie będzie sporządzana także w przypadku transakcji realizowanych przez podmioty powiązane będące mikro- lub małym przedsiębiorcą jak również do tzw. transakcji rajowych.

Z pozostałych zmian można jeszcze wspomnieć o doprecyzowaniu kwestii wliczania podatku VAT do wartości transakcji w celu wyliczenia progu transakcyjnego. Podatek VAT będzie wliczany tylko wtedy, gdy nie jest on dla podatnika neutralny.

Kluczowe zmiany niekorzystne:

Zmiany mające sprawić, że podatnicy jeszcze poważniej podejdą do zagadnienia cen transferowych.

  1. Zmiana w karach związanych z lokalną dokumentacją cen transferowych

Karą do 720 stawek dziennych będzie można obciążyć osobę odpowiedzialną, jeżeli podmiot nie sporządził dokumentacji podatkowej, sporządził ją niezgodnie ze stanem rzeczywistym czy nie dołączył do niej wymaganego master file. Z kolei do 240 stawek dziennych wynosić będzie maksymalna kara za sporządzenie dokumentacji podatkowej po terminie. Potencjalnie kary takie mogą iść w miliony. Kluczowe będzie zatem, aby dokumentacja była sporządzona na czas oraz zgodnie ze stanem rzeczywistym, co niejednokrotnie nie jest zadaniem łatwym w przypadku podmiotów realizujących transakcje z podmiotami powiązanymi na szeroką skalę.

Warto też zwrócić uwagę, że dokumentacja obejmie już od 2021 r. istotne kwotowo transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi oraz niepowiązanymi, które realizują transakcje z rajami podatkowymi. Niewykrycie takiej sytuacji, a tym samym niesporządzenie dokumentacji w takim przypadku również może narazić osoby odpowiedzialne u podatnika na ukaranie z KKS.

Podsumowując, zmiany z jednej strony uproszczą pewne aspekty dokumentowania. Z drugiej jednak wyraźne jest dążenie ustawodawcy aby zdyscyplinować podatników w zakresie terminowości oraz staranności przygotowywanej dokumentacji podatkowej. Jaki będzie ostateczny zakres zmian, pokaże najbliższa przyszłość.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

Zapraszamy również do lektury poprzednich naszych newsletterów dot. zmian związanych z tzw. „Polskim Ładem”:

„Polski Ład” – najważniejsze zmiany planowane w zakresie PIT, ZUS i VAT

„Polski Ład” – najważniejsze zmiany planowane w zakresie CIT

KONTAKT

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności