Projekt zmian w CIT i PIT a ceny transferowe – strategie podatkowe i „raje podatkowe” pod lupą fiskusa

Najnowsze propozycje zmian w CIT i PIT przygotowane przez resort finansów są komentowane głównie w kontekście objęcia podatkiem CIT spółek komandytowych i niektórych spółek jawnych. Projekt zmian, opublikowany 16 września na stronie Rządowego Centrum Legislacji, zawiera jednak również szereg nowości z obszaru cen transferowych. Dodatkowo, przewidziano kolejne ułatwienia w związku z COVID-19.

JAWNA STRATEGIA PODATKOWA DUŻYCH PODATNIKÓW CIT

Projekt zmian zakłada, że podatnicy CIT o przychodach przekraczających 50 mln EUR oraz podatkowe grupy kapitałowe będą musieli publikować na swoich stronach internetowych sprawozdania z realizacji strategii podatkowej za poszczególne lata. Najważniejsze elementy proponowanej regulacji są następujące:

 • Sprawozdanie z realizacji strategii podatkowej trzeba będzie opublikować w terminie 9 miesięcy od złożenia zeznania rocznego;
 • Sprawozdanie musi zawierać m.in.: informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej, informacje o realizowanych lub planowanych restrukturyzacjach, listę złożonych wniosków o interpretacje. W sprawozdaniu nie trzeba będzie ujawniać tajemnicy handlowej, zawodowej, przemysłowej lub procesu produkcyjnego;
 • Miejscem publikacji sprawozdania będzie strona internetowa podmiotu (lub w przypadku jej braku – strona podmiotu powiązanego), o której należy poinformować KAS;
 • Za nieopublikowanie sprawozdania przewidziano karę pieniężną do 1 mln PLN;
 • Z obowiązku publikacji zwolnione będą podmioty, które zawarły umowę o współdziałanie z KAS.

TRANSAKCJE Z RAJAMI PODATKOWYMI – KLUCZOWY RZECZYWISTY WŁAŚCICIEL

Proponowane przepisy wprowadzają szereg istotnych zmian w zakresie transakcji z podmiotami z krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „rajów podatkowych”). Najistotniejszą zmianą jest włączenie w obszar regulacji cen transferowych nie tylko transakcji z podmiotami bezpośrednio zlokalizowanymi w rajach podatkowych, ale również takich transakcji, w ramach których rzeczywistym właścicielem należności (ang. beneficial owner) w rozumieniu art. 4a pkt 29 ustawy o CIT jest podmiot z „raju podatkowego” – nawet jeśli kontrahent podatnika sam takim podmiotem nie jest. Inne propozycje Ministerstwa Finansów są następujące:

 • Wprowadzenie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla każdej transakcji z podmiotem z raju podatkowego, przekraczającej 100.000 PLN. Obecnie, należy dokumentować tylko transakcje, w ramach których dochodzi do zapłaty należności na rzecz podmiotu z raju podatkowego (lub gdy zawierana jest umowa spółki lub wspólnego przedsięwzięcia z takim podmiotem);
 • Stosowanie progu 100.000 PLN w transakcjach z podmiotami powiązanymi bez względu na rodzaj transakcji (towarowa, finansowa, usługowa, inna), gdy rzeczywisty właściciel jest zlokalizowany w raju podatkowym (np. zakup usług od podmiotu powiązanego na kwotę 500.000 PLN podlegałby obowiązkowi dokumentacyjnemu, jeśli rzeczywistym właścicielem należności z tego tytułu byłby podmiot z raju podatkowego);
 • Wprowadzenie domniemania przy ustalaniu obowiązków dokumentacyjnych, że podmiot z raju podatkowego jest rzeczywistym właścicielem, jeśli druga strona transakcji dokonuje w danym roku rozliczeń z rajami podatkowymi. Ustalając te okoliczności, podatnik/spółka niebędąca osobą prawną byliby zobowiązani do zachowania należytej staranności;
 • Wprowadzenie dodatkowego elementu dokumentacji transakcji z rajami podatkowymi w postaci uzasadnienia gospodarczego dla zawarcia takich transakcji, w szczególności opisu spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Rozwiązania analogiczne do tych z ustawy o CIT, Ministerstwo Finansów proponuje wprowadzić również do ustawy o PIT.

UŁATWIENIA W ZWIĄZKU Z COVID-19

Ministerstwo Finansów proponuje dodatkowo wprowadzenie dalszych ułatwień w zakresie CIT i PIT związanych z pandemią COVID-19. Ułatwienia dotyczące cen transferowych obejmowałyby:

 • Brak konieczności uzyskiwania oświadczenia drugiej strony transakcji o dokonaniu korekty cen transferowych, jeśli rok podatkowy, którego dotyczy korekta, lub moment jej dokonania przypada na okres, w którym w całej Polsce obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19;
 • Przy ustalaniu zwolnienia dokumentacyjnego dla transakcji krajowych – brak konieczności spełnienia warunku nieponiesienia straty podatkowej, jeśli podmiot ze stratą uzyskałby w roku, w którym w całej Polsce obowiązywał stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19, przychody mniejsze o co najmniej 50% niż w roku poprzednim;
 • Możliwość podpisania oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz rynkowości dokumentowanych transakcji przez:
  • osobę upoważnioną przez przedsiębiorcę zagranicznego do reprezentowania go w oddziale – w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą zagranicznym, posiadającym oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • osobę uprawnioną do reprezentacji – w przypadku pozostałych podmiotów powiązanych,

jeśli oświadczenie jest składane w momencie, w którym w całej Polsce obowiązuje stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego w związku z COVID-19 lub dotyczy roku, w którym ten stan obowiązywał (w dalszym ciągu nie jest jednak dopuszczalne złożenie oświadczenia przez pełnomocnika).

Obecnie, oświadczenie musi podpisać każda osoba pełniąca funkcję kierownika jednostki zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

POROZMAWIAJMY

Zespół Cen Transferowych w Andersen posiada bogate doświadczenie w zakresie opracowywania polityk i procedur cen transferowych, jak również analiz obowiązków związanych z cenami transferowymi i przygotowywania dokumentacji cen transferowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności