Przedłużenie terminu na złożenie oświadczenia następczego na cele WHT

W Dzienniku Ustaw (poz. 1829) opublikowano Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przedłużenia niektórych terminów wykonywania przez płatników obowiązków w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego (Dalej: Rozporządzenie).

Rozporządzenie adresuje problem, o którym pisaliśmy w poprzednim alercie, związany z pojawieniem się wątpliwości w zakresie składania oświadczeń WH-OSC umożliwiających niestosowanie mechanizmu obowiązkowego poboru podatku u źródła (tzw. mechanizmu Pay&Refund).

Jak było dotychczas?

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od początku 2022 r,. aby nie stosować obowiązkowego mechanizmu poboru podatku, płatnik może złożyć oświadczenie WH-OSC potwierdzając, że posiada dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego dla zastosowania preferencyjnej stawki lub zwolnienia z podatku u źródła.  Jest to tzw. oświadczenie pierwotne.

Dotychczasowe brzmienie przepisów pozwalało płatnikowi na niestosowanie mechanizmu Pay&Refund do momentu upływu drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie pierwotne.

Oświadczenie pierwotne musi jednak być potwierdzone poprzez złożenie tzw. oświadczenia następczego w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął okres ważności oświadczenia pierwotnego.

Jak będzie teraz?

Po złożeniu oświadczenia pierwotnego, w razie dalszego dokonywania wypłat, płatnik może stosować preferencje w podatku u źródła i nie pobierać podatku według stawki ustawowej do momentu ostatniego dnia roku podatkowego, w którym płatnik złożył to oświadczenie.

Z kolei, oświadczenie następcze musi zostać złożone do ostatniego dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego, w którym zostało złożone oświadczenie pierwotne.

Powyższe przedłużenie będzie miało zastosowanie do oświadczeń pierwotnych, które zostały skutecznie złożone do dnia 31 grudnia 2022 r.

Z uzasadnienia do projektu Rozporządzenia wynika, że przedłużenie dotyczy tylko tych oświadczeń, które zostały złożone w terminie i których ważność na dzień wejścia w życie Rozporządzenia, tj. na dzień 31 sierpnia 2022 r.,  nie wygasła. Tym samym, Rozporządzenie nie znajduje zastosowania w stosunku do oświadczeń, co do których upłynął już termin do złożenia oświadczenia następczego.

Polski Ład 3 – Abolicja podatkowa

Z treści uzasadnienia do projektu Rozporządzenia wynika też, że problem braku złożenia oświadczeń następczych, co do których upłynął już termin, zostanie rozwiązany w ramach zmian ustawowych, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., ale ze skutkiem wstecznym od 1 stycznia 2022 r.

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w projekcie Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który został skierowany do Sejmu do I czytania (druk nr 2544).

W razie jakichkolwiek pytań, pozostajemy do dyspozycji.

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Mikołaj Gawor associate, Katowice

E: mikolaj.gawor@pl.andersen.com
T: 32 731 68 94

Anna Hleb-Koszańska Director, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności