Safe harbour dla pożyczek wewnątrzgrupowych – nowa wysokość marży

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy (pod określonymi warunkami) mogą korzystać z uproszczenia typu safe harbour dla transakcji kontrolowanych obejmujących pożyczki oraz odpowiednio kredyty i emisje obligacji.

Jednym z warunków zastosowania uproszczeń jest ustalenie w transakcji oprocentowania zmiennego, w którym stopa bazowa i marża byłyby zgodne z obwieszczeniem Ministra Finansów, ważnym na dany rok.

Do końca 2020 roku podatników chcących korzystać z uproszczonych zasad rozliczeń dla pożyczek wewnątrzgrupowych obowiązywały – w zależności od waluty pożyczki – następujące stopy bazowe: WIBOR 3M, LIBOR USD 3M, EURIBOR 3M, LIBOR CHF 3M lub LIBOR GBP 3M oraz marża w wysokości 2 punktów procentowych (marża maksymalna dla pożyczkobiorcy i minimalna dla pożyczkodawcy).

NOWA WYSOKOŚĆ MARŻY

Od 1 stycznia 2021 r., podatników chcących korzystać z uproszczonych zasad rozliczeń dla pożyczek wewnątrzgrupowych będą obowiązywały nowe wartości marż (stopy bazowe pozostały bez zmian).

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 grudnia 2020 r. (M.P. z 2020 r., poz. 1198), marża:

  • dla pożyczkobiorcy – wynosi maksymalnie 2,3 punktu procentowego,
  • dla pożyczkodawcy – wynosi minimalnie 2,0 punktu procentowego.

Gdy wartość bazowej stopy procentowej jest mniejsza od zera, marża stanowi sumę wartości bezwzględnej bazowej stopy procentowej i wskazanej w obwieszczeniu wartości marży odpowiednio dla pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy.

POZYTYWNE SKUTKI STOSOWANIA SAFE HARBOUR

Skutkiem zastosowania uproszczenia jest brak obowiązku przygotowania przez podatnika analizy porównawczej lub opisu zgodności dla transakcji kontrolowanej objętej safe harbour oraz odstąpienie organu podatkowego od określenia dochodu (straty) podatnika w zakresie wysokości oprocentowania takiej transakcji.

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z UPROSZCZONYCH ZASAD?

Zgodnie z art. 11g ust. 1 Ustawy o CIT, przyjęcie uproszczonych zasad rozliczeń jest uzależnione od spełnienia łącznie następujących warunków:

  • pożyczkodawca nie jest podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową,
  • w trakcie roku obrotowego łączny poziom zobowiązań albo należności podmiotu powiązanego z tytułu kapitału pożyczek z podmiotami powiązanymi liczony odrębnie dla udzielonych oraz zaciągniętych pożyczek wynosi nie więcej niż 20 000 000 zł lub równowartość tej kwoty,
  • pożyczka została udzielona na okres nie dłuższy niż 5 lat,
  • nie przewidziano wypłaty innych niż odsetki opłat związanych z udzieleniem lub obsługą pożyczki, w tym prowizji lub premii, oraz
  • oprocentowanie pożyczki w ujęciu rocznym na dzień zawarcia umowy jest ustalane w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy.

POROZMAWIAJMY

Zespół Cen Transferowych w Andersen posiada bogate doświadczenie w zakresie sporządzania dokumentacji cen transferowych i analiz porównawczych, jak również opracowywania i weryfikacji polityk i procedur cen transferowych i modeli rozliczeń między podmiotami powiązanymi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Marta Pabjańska Doświadczony konsultant, Warszawa

E: marta.pabjanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności