Slim VAT – projekt Objaśnień

Od 1 stycznia 2021 r. do polskiej ustawy o podatku od towarów i usług wdrożono tzw. pakiet Slim VAT, którego celem jest ułatwienie rozliczeń podatku VAT. W związku z zakresem zmian, Ministerstwo Finansów 18 stycznia 2021 r. opublikowało projekt Objaśnień w zakresie pakietu rozwiązań „Slim VAT” oraz wybranych rozwiązań doprecyzowujących niektóre konstrukcje VAT wprowadzonych ustawą z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2419)(dalej: projekt Objaśnień), który to projekt ma stanowić „praktyczny przewodnik” po wprowadzonych zmianach.

Projekt objaśnień – co zawiera ?

 Liczący 49 stron, Projekt Objaśnień zawiera dodatkowe informacje w zakresie:

  • rozliczania faktur korygujących in minus i in plus,
  • wydłużenia terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco łącznie do 4 okresów rozliczeniowych, w przypadku rozliczeń VAT w okresach miesięcznych,
  • spójnych kursów walut – w zakresie dodania opcjonalnego przeliczania na gruncie VAT podstawy opodatkowania wyrażonej w walucie obcej zgodnie z zasadami przeliczania przychodu wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym,
  • wprowadzenia możliwości odliczania podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży,
  • podwyższenia limitu na nieewidencjonowane prezenty o małej wartości z 10 zł do 20 zł oraz doprecyzowanie kwoty przyjmowanej dla tzw. ewidencjonowanych prezentów o małej wartości jako kwoty netto (bez podatku),
  • zmian w wiążących informacjach stawkowych WIS,
  • zmian w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności (MPP),
  • opodatkowania zaliczek na poczet eksportowanych towarów w sytuacji, gdy w termin wywozu towarów wykracza poza okres 6 miesięcy.

Mimo szerokiego zakresu, treść projektu Objaśnień w przeważającej części skupia się na omówieniu nowego sposobu rozliczania faktur korygujących. Wprowadzone od 1 stycznia br. przepisy miały stanowić uproszczenie, w szczególności w zakresie faktur korygujących in minus. Niestety wprowadzone regulacje posługują się szeregiem niejasnych kryteriów, których interpretacja może stanowić kolejne źródło wątpliwości dla podatników. W projekcie objaśnień potwierdzono m.in., że podatnicy –  sprzedawcy powinni posiadać dokumentację potwierdzającą zarówno uzgodnienie nowych warunków dostawy skutkującej obniżeniem ceny oraz dokumentację potwierdzającą, że warunki te zostały spełnione, natomiast podatnicy – nabywcy powinni samodzielnie weryfikować uzgodnienia biznesowe, gdyż mogą być zobowiązani do obniżenia podatku naliczonego nawet w sytuacji, gdy jeszcze nie została im doręczona faktura korygująca.

Obecnie podatnicy do 1 lutego 2021 r. mają prawo wypowiedzieć się co do treści projektu Objaśnień, przesyłając swoje wątpliwości i postulaty do Ministerstw Finansów.

Z projektem objaśnień można zapoznać się tutaj: LINK

***

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

 

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Adam Książek Starszy konsultant podatkowy, Katowice

E: adam.ksiazek@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności