Tarcza antykryzysowa – ulgi w zakresie podatków

21 marca 2020 r. udostępniony został projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający zmiany stanowiące tzw. tarczę antykryzysową, która ma na celu ochronę przedsiębiorstw w obliczu pandemii koronawirusa SARS-COV-2. Obecnie projekt znajduje się w fazie konsultacji, jednakże według planów, w czwartek projekt ustawy trafi do Sejmu, a sama ustawa ma wejść w życie następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, co może nastąpić jeszcze w tym tygodniu.

Poniżej przedstawiamy kluczowe instrumenty wsparcia w zakresie podatków, przewidziane w projekcie.

ZMIANY W USTAWACH O PODATKACH DOCHODOWYCH

I. Umożliwienie podatnikom podatku CIT i PIT, którzy ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 odliczenia straty poniesionej w 2020 r., od dochodu z działalności, uzyskanego w 2019 r. – gdy w 2020 r. osiągną przychody niższe o co najmniej 50 % w porównaniu do 2019 r.

 • Możliwość obniżenia wartości straty o dochód uzyskany w poprzednim roku podatkowym, dla podatników, który ponieśli stratę w 2020 r.,
 • wysokość odliczonej straty nie może przekraczać kwoty 5 mln zł,
 • odliczenie dokonywane będzie poprzez złożenie korekty zeznania za poprzedni rok podatkowy,
 • dotyczy podatników, którzy w roku 2020 osiągną przychody z działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności w 2019 r.,
 • nieodliczoną kwotę straty podatnicy będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach.

II. Przesunięcie (fakultatywne) terminu do zapłaty podatku od przychodów z budynków za miesiące marzec-maj 2020 r. do 20 lipca 2020 r. (gdy przychody niższe o co najmniej 50 %).

Dotyczy podatników, których przychody osiągnięte w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku podatkowego będą niższe o co najmniej 50% (a w przypadku podatników, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności w 2019 roku – w stosunku do średnich miesięcznych przychodów).

III. Odstąpienie od stosowania, w zakresie zaliczek na podatek PIT i CIT, przepisów dotyczących tzw. złych długów wobec podatnika będącego dłużnikiem (gdy przychody mniejsze o co najmniej 50 %).

 • Podatnicy, odpowiadający za tzw. złe długi, nie będą zobowiązani do zwiększania dochodu będącego podstawą obliczenia należnych w 2020 roku zaliczek miesięcznych o niezapłacone w terminie zobowiązania.
 • dotyczy podatników, których przychody osiągnięte w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 roku zmniejszą się o co najmniej 50%, ze względu na negatywne konsekwencje ekonomiczne SARS-COV-2.

IV. Przesunięcie terminu płatności pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

V. Możliwość odstąpienia przez „małych podatników” od opłacania zaliczek w formie uproszczonej opłacanych za miesiące marzec-grudzień 2020 r., jeżeli ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z COVID-19.

VI. Umożliwienie dokonania odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 – odliczeniu będą podlegały darowizny pieniężne lub rzeczowe, przekazane podmiotom wykonującym działalność leczniczą, a także przekazane Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

ZMIANY W USTAWIE O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

I. Przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT (deklaracja wraz z ewidencją) z 1 kwietnia na 1 lipca 2020 r. dla wszystkich podatników (podatnicy będą mogli dobrowolnie złożyć nowy JPK_VAT w maju 2020 r.).

II. Odroczenie stosowania nowej matrycy stawek VAT z 1 kwietnia 2020 r. do 1 lipca 2020 r.

III. Odroczenie wejścia w życie przepisów o Wiążącej Informacji Stawkowej do 1 lipca 2020 r.

ZMIANY W ZAKRESIE POZOSTAŁYCH PODATKÓW

I. Zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zwolnieniem są objęte pożyczki dotyczące działalności gospodarczej, pod warunkiem, że umowa pożyczki została zawarta do 31 sierpnia 2020 r., pożyczkobiorca jest przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, płynność finansowa pożyczkobiorcy uległa pogorszeniu z uwagi na negatywne konsekwencje gospodarcze pandemii SARS-COV-2.

II. Zmiany w podatku od nieruchomości.

Wprowadzenie przepisów umożliwiających gminom:

 • wprowadzenie za część 2020 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19,
 • przedłużenie, w drodze zarządzenia organów wykonawczych, terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. – nie dłużej niż do 30 września tego roku.

III. Odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.

IV. Obniżenie podstawy opodatkowania dla banków o wartość aktywów wynikających z umowy kredytu, udzielonego przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, zawartych od momentu wejścia w życie ustawy do 31 sierpnia 2020 r.

INNE ZMIANY

I. Czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w należnościach skarbowych i ZUS-owskich.

 • Należności skarbowe – odstąpienie od naliczania opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu państwa, z tytułu składek należnych za okres od 1 stycznia 2020 r., w oparciu o wniosek złożony w okresie obowiązywania zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii albo w okresie 30 dni po jego odwołaniu.
 • Należności ZUS – przedsiębiorcy którzy mają trudności w opłaceniu należności z tytułu składek należnych za okres od stycznia 2020 r. do poboru których zobowiązany jest ZUS, w przypadku zawarcia umowy o odroczenie terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie należności na raty, będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.

II. Obniżenie o 90 % czynszu za okres gdy najemca lokalu nie prowadził działalności w obiekcie handlowym o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m.kw. w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, chyba że umowa przewiduje korzystniejsze dla najemcy rozwiązanie.

 • Standardowa wysokość obniżki czynszu na czas obowiązywania zakazu lub ograniczenia to 90% czynszu ustalonego w umowie.
 • Zmiana dotyczy wszystkich objętych zakazem prowadzenia działalności wynajmujących powierzchnię w obiektach handlowych, w tym np. lokale czy tzw. wyspy.
 • Warunkiem obniżenia czynszu jest objęcie najemcy zakazem lub ograniczeniem prowadzenia działalności na podstawie przepisów prawa, a więc m.in. ze względu na przepisy rozporządzenia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego i faktyczne podporządkowanie się temu nakazowi bądź ograniczeniu.

III. Zawieszenie postępowań i kontroli

Organ w przypadku stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii zawiesi z urzędu lub na wniosek:

 • postępowanie podatkowe lub kontrolę podatkową,
 • kontrolę celno-skarbową,
 • postępowanie w sprawach w zakresie ustawy o grach hazardowych.

IV. Przedłużenie terminu raportowania schematów podatkowych (MDR) – terminy raportowania schematów podatkowych krajowych przypadające od 31 marca 2020 r. nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu do 1 lipca 2020 r.

V. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony na Białej Liście Podatników VAT z 3-dniowego do 14-dniowego, na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii.

VI. Przesunięcie o 3 miesiące terminu obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

VII. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.

VIII. Przedłużenie terminu na wydanie interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego o okres jednego miesiąca oraz wyposażenie Ministra Finansów w kompetencję do ewentualnego wydłużenia o okres do 3 miesięcy.

IX. Zwolnienie z opodatkowania pomocy uzyskanej przez podatników w związku z epidemią, tj. wsparcia gwarancyjnego, dopłat do kredytów, dopłat do oprocentowania kredytów, jeżeli podatnik otrzymał je w 2020 roku.

X. Umożliwienie bankom przedłużenia (odnowienia) lub innych modyfikacji warunków finansowych uprzednio udzielonych przedsiębiorcom z segmentu MŚP, którzy znaleźli się w szczególnej sytuacji wskutek wystąpienia stanu zagrożenia epidemiologicznego – modyfikacja warunków nie będzie prowadziła do pogorszenia sytuacji kredytobiorcy.

XI. Spłata zobowiązań według sztywnego kursu – za podstawę obliczenia równowartości wierzytelności wyrażonej w walucie zagranicznej przyjmuje się średni kurs danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu 13 marca 2020 r.

Zachęcamy do śledzenia naszych komunikatów, w których na bieżąco informować będziemy o zmianach wprowadzanych przez ustawodawcę na okres pandemii koronawirusa. Zespół prawników Andersen Tax & Legal pozostaje dla Państwa w stałej dyspozycji i odpowie na wszelkie pytania oraz udzieli porad dotyczących bieżącej sytuacji prawno-podatkowej.

 

CZYTAJ TAKŻE: Tarcza antykryzysowa – informacje dla pracodawców

 

KONTAKT

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności