Urlop i zwolnienie chorobowe kosztem kwalifikowanym w ramach ulgi B+R

Ulga badawczo-rozwojowa (ulga B+R), która ma na celu wspieranie innowacyjności polskich przedsiębiorców, cieszy się ich niesłabnącym zainteresowaniem. Jej zastosowanie pozwala na odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej, w tym m.in. do 200% kwoty wynagrodzenia dla pracowników w zakresie w jakim czas realizowania przez nich zadań związanych z działalnością badawczo-rozwojową pozostaje w ogólnym czasie pracy w danym miesiącu.

Do niedawna w praktyce stosowania ulgi B+R panował spór interpretacyjny dotyczący możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania wynagrodzenia wypłacanego pracownikom świadczącym pracę z zakresu działalności badawczo-rozwojowej również za okres ich usprawiedliwionej nieobecności w pracy z powodu urlopu lub zwolnienia chorobowego. Organy podatkowe kwestionowały taką możliwość, natomiast sądy administracyjne, w ugruntowanej linii orzeczniczej, stały po stronie podatników.

Spór został ostatecznie rozstrzygnięty przez Ministra Finansów w korzystnej dla podatników Interpretacji Ogólnej z dnia 13 lutego 2024 r.

Usprawiedliwiona nieobecność, a koszty kwalifikowane

Zgodnie z art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) oraz odpowiednio art. 26e ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT), kosztem kwalifikowanym jest wydatek poniesiony na wynagrodzenie pracownicze w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Dotychczas organy podatkowe stały na stanowisku, że w ramach ulgi B+R od podstawy opodatkowania można odliczyć jedynie wydatki na wynagrodzenie pracownika faktycznie wykonującego prace B+R, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas urlopów oraz zwolnień chorobowych. Odmienne stanowisko zajmowały sądy administracyjne, wskazując, że wynagrodzenie, które przysługuje pracownikowi w czasie tzw. usprawiedliwionej nieobecności (z tytułu urlopu wypoczynkowego, okolicznościowego czy zwolnienia chorobowego) jest nierozłącznie związane ze stosunkiem pracy i nie może być wyłączone z kosztów kwalifikowanych ulgi B+R.

Minister Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 13 lutego 2024 r., nr DD8.8203.1.2021, potwierdził stanowisko sądów administracyjnych uznając, że do kosztów kwalifikowanych ulgi B+R należą poniesione w danym miesiącu należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT (m.in. wynagrodzenie ze stosunku pracy) oraz sfinansowane przez płatnika składki z tytułu tych należności określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu, w tym również należności z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany na podstawie odrębnych przepisów, m.in. te dotyczące urlopu oraz choroby.

Podejście to przekłada się na możliwość bezpiecznego generowania większych odpisów od podstawy opodatkowania przy zastosowaniu ulgi B+R. Jest to kolejna pozytywna informacja dla podmiotów korzystających lub planujących wdrożyć u siebie ulgę B+R, która dotychczas przynosiła znaczne oszczędności podatkowe podatnikom działającym w bardzo różnych branżach, takich jak produkcja spożywcza, produkcja przemysłowa czy też nowe technologie.

Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem bardziej szczegółowych informacji na temat ulgi B+R lub potrzebują pomocy w jej wdrożeniu – zapraszamy do kontaktu. Eksperci Andersen chętnie wspomogą Państwa w całym procesie.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Konrad Kleszczewski Director, Warszawa

E: konrad.kleszczewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Tomasz Dereszewski Manager, Warszawa

E: tomasz.dereszewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Magdalena Kuczyńska Manager, Toruń

E: magdalena.kuczynska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności