New changes with regard to VAT rates

W 2019 r. planowane jest wejście w życie od dawna zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa, która zakłada m.in. odejście od dotychczas stosowanej klasyfikacji PKWiU 2008 na rzecz klasyfikacji CN i wprowadzenie tzw. nowej matrycy stawek VAT. Nowe regulacje wprowadzają również instytucję tzw. wiążącej informacji stawkowej (WIS), czyli narzędzie, które ma zapewnić podatnikom pewność, co do prawidłowości stosowanych stawek VAT.

Matryca VAT- co to ?

Mianem matrycy VAT zostały określone wykazy towarów i usług (obecnie wskazanych w załącznikach nr 3 i 10 do ustawy o podatku VAT), które będą podlegać opodatkowaniu preferencyjnymi stawkami VAT, tj. 8% i 5%. Wykazy te będą oparte na Nomenklaturze Scalonej (CN) oraz Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2015) przy uwzględnieniu zasady stosowania jednej stawki dla całych (w miarę możliwości) działów CN. Powyższa zmiana ma na celu uproszczenie systemu stawek VAT, m.in.  poprzez uporządkowanie stosowania stawek preferencyjnych ( tj. 8 % i 5%), co w efekcie powinno dać impuls prorozwojowy dla poszczególnych segmentów gospodarki.

Do tej pory…

Wykazy towarów i usług objętych preferencyjną stawką VAT określone były według PKWiU 2008. Zgodnie z projektem ustawy nastąpi „przełożenie” obecnego PKWiU 2008 na odpowiednie kody CN (dla towarów) lub symbole PKWiU 2015 (dla usług). Jak można przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy, obecny model stosowania PKWiU uznany został za nadmiernie rozbudowany i skomplikowany, co w efekcie powoduje nadmierne utrudnienia w zakresie prawidłowego przyporządkowania towaru lub usługi do właściwej stawki VAT.

Wiążąca informacja stawkowa

Omawiana nowelizacja przewiduje również wprowadzenie tzw. Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) – nowego instrumentu, który w założeniu ma dać podatnikom pewność co do prawidłowości stosowanej stawki dla towarów lub usług.

Uzyskanie WIS będzie wiązało się ze koniecznością złożenia wniosku przez podatnika (bądź zamawiającego na gruncie Prawa zamówień publicznych), w którym zawarty zostanie szczegółowy opis towaru lub usługi, co do których ma nastąpić klasyfikacja wg CN lub PKWiU. Do wniosku będzie można dołączyć dokumenty dotyczące towaru lub usługi (fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje itp.).

WIS wydana dla danego podatnika ma wiązać organy podatkowe w odniesieniu do tego podatnika. Oznacza to, że organ podatkowy nie będzie miał możliwości kwestionowania stawki VAT stosowanej przez podatnika w przypadku, gdy towar, bądź usługa odpowiada opisowi zawartemu we WIS.

Opłata za wniosek o WIS ma wynosić 40zł. Dodatkowo, w przypadku konieczności przeprowadzenia badań lub analiz niezbędnych do wydania WIS, kosztem takich działań obciążony będzie wnioskodawca.  Organ zobowiązany jest do wydania Wiążącej Informacji Stawkowej w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o wydanie WIS. Następnie WIS mają być publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, przez co mają być dostępne dla innych zainteresowanych.

Nowe przepisy – nowe wątpliwości

Pomimo wielu ewidentnych uproszczeń, dostosowanie codziennej działalności gospodarczej do nowej matrycy stawek może wymagać od przedsiębiorców szeregu działań (zwłaszcza w przypadku szerokiego i różnorodnego asortymentu). Zwłaszcza w początkowym okresie obowiązywania zmienionych przepisów, szczególnie kłopotliwe i czasochłonne dla przedsiębiorców może okazać się przełożenie klasyfikacji wg PKWiU na klasyfikację wg CN. Również w przypadku np. sektora budowlanym może dojść do utrudnień ze względu na fakt, iż ze zmianą stawek VAT, może dojść do zmiany zakresu stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Powyższy projekt przewiduje wejście w życie tej ustawy już 1 kwietnia 2019 r., przy czym część przepisów zacznie obowiązywać dopiero do 1 stycznia 2020 r.

  • 1 kwietnia 2019 r. planowane jest wejście w życie Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Od tego dnia będzie można już występować o Wiążące Informacje Stawkowe (WIS).
  • 1 kwietnia 2019 r. – na mocy specjalnego przepisu przejściowego – stawką 5% zostaną opodatkowane wybrane towary i usługi – m.in. książki, broszury, ulotki i podobne materiały, książki dla dzieci, nuty drukowane i inne, mapy, atlasy oraz publikacje w formie elektronicznej.
  • Natomiast stawki według nowych tabel stawek będą stosowane do dostaw i usług wykonanych od 1 stycznia 2020 r.

Link do projektu ustawy – TUTAJ

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

News