Nowelizacja Ustawy o CIT

W dniu 28 czerwca 2022 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (dalej; „Projekt Ustawy”). Projekt Ustawy stanowi kontynuację zapowiadanych zmian przepisów podatkowych, które zostały wprowadzone w ramach pakietu „Polski Ład” z dniem 1 stycznia 2022 r. oraz jest częściowo odpowiedzią na postulaty i sygnały pochodzące od przedsiębiorców, organizacji społecznych i zawodowych.

Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., przy czym przepisy dotyczące  obowiązku dokumentacyjnego TP dla transakcji rajowych oraz odroczenia stosowania regulacji o minimalnym podatku dochodowym wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia ustawy. Poniżej prezentujemy najważniejsze propozycje.

Co ma się zmienić?

1. Zawieszenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz modyfikacja niektórych jego założeń tj. w szczególności rozszerzenie katalogu wyłączeń z tego podatku, podwyższenie wskaźnika rentowności do 2%, przy jednoczesnej zmianie metodologii jego wyliczania, a także wprowadzenie alternatywnej metody ustalania podstawy opodatkowania.

2. Uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie”.

3. Modyfikacja regulacji w zakresie zagranicznych jednostek kontrolowanych (CFC), w szczególności poprzez:

 • wprowadzenie przepisów dotyczących eliminacji podwójnego opodatkowania CFC w przypadku kaskadowej wypłaty dywidendy w strukturach holdingowych,
 • doprecyzowanie przesłanki konstytuującej zagraniczną jednostkę kontrolowaną, dotyczącej wysokiej rentowności zagranicznej jednostki w stosunku do posiadanych aktywów w przypadku potencjalnego zbycia aktywów w trakcie roku,
 • doprecyzowanie definicji jednostki zależnej.

4. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów poprzez:

 • doprecyzowanie, że zakresem podatku są objęte koszty zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
 • doprecyzowanie, że podmiot powiązany na rzecz którego ponoszone są koszty, nie ma siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • doprecyzowanie warunku dotyczącego 50% przychodów uzyskiwanych przez podmiot powiązany oraz warunku dotyczącego przenoszenia przychodów na rzecz innego podmiotu (co najmniej 10%) przez podmiot powiązany,
 • uproszczenie warunku dotyczącego preferencyjnego opodatkowania w państwie siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia podmiotu powiązanego (warunek niższego opodatkowania odnosi się wprost do przychodów podmiotu powiązanego z określonej należności, a nie do całokształtu działalności lub dochodu podmiotu powiązanego),
 • odpowiednie stosowanie przepisów o podatku od przerzuconych dochodów do określonych schematów z udziałem spółek transparentnych podatkowo bądź z podmiotami zagranicznymi przenoszącymi przychody do innych podmiotów zagranicznych korzystających z niskiego opodatkowania.

5. Zmiany w zakresie opodatkowania u źródła (WHT):

 • rozszerzenie zakresu przedmiotowego zwolnienia podatnika-nierezydenta od podatku dochodowego, które jest zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 50 ustawy CIT, i objęcie nim także obligacji skarbowych oferowanych na rynku krajowym i bonów skarbowych oraz odpowiednia zmiana w zakresie przedmiotowym zwolnienia od obowiązku płatnika co do poboru podatku, które jest zawarte w art. 26 ust. 1aa ustawy CIT,
 • uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund poprzez wydłużenie zakresu czasowego do końca roku podatkowego (zamiast tylko dodatkowych 2 miesięcy).

6. Zmiany dotyczące rozliczania kosztów finansowania dłużnego (KFD) w kosztach podatkowych w zakresie:

 • doprecyzowania kwoty podlegającej wyłączeniu z kosztów podatkowych (wyłączeniu z kosztów podlegać będzie kwota nadwyżki KFD ponad wyższą z kwot 3 mln albo 30% EBIDTA),
 • przepisów o KFD przeznaczonego na transakcje kapitałowe poprzez wyłączenie stosowania tych przepisów w sytuacjach, kiedy finansującym jest bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę w państwie członkowskim UE lub w państwie należącym do EOG; ponadto nie byłyby objęte tymi przepisami przypadki finansowania dłużnego udzielonego na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) lub ogółu praw i obowiązków w podmiotach z podatnikiem niepowiązanych.

7. Zmodyfikowanie regulacji dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) poprzez:

 • zmianę definicji spółki holdingowej: wykreślenie warunku niekorzystania ze zwolnień podatkowych z art. 20 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4 ustawy CIT,
 • zmianę definicji spółki zależnej: usunięcie warunku braku (i) posiadania więcej niż 5% udziałów lub akcji w innych spółkach, (ii) posiadania ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz (iii) korzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 lub 34a ustawy CIT, tj. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej lub tzw. Polskiej Strefy Inwestycji,
 • rozszerzenie katalogu form prawnych, w których może działać spółka holdingowa o prostą spółkę akcyjną oraz
 • wprowadzenie całkowitego zwolnienia z podatku dochodowego dywidendy uzyskanej przez spółkę holdingową (poprzednio 95% dywidendy).

8. Zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów Spółek w szczególności w zakresie:

 • sposobu określania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą w przypadku wykorzystywania składników majątku (np. samochodów osobowych) na cele działalności gospodarczej oraz inne cele niezwiązane z działalnością gospodarczą,
 • terminu na złożenie przez podatnika zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (ZAW-RD),
 • warunku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu tzw. korekty wstępnej,
 • terminu na zapłatę podatku należnego od dochodu z przekształcenia oraz terminu zapłaty ryczałtu od dochodu z tytułu podzielonego zysku i dochodu z tytułu zysku na pokrycie strat (dotyczy również zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy) oraz ryczałtu od rozdysponowanego dochodu z tytułu zysku netto.

9. Zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji rajowych:

 • urealnienie progów dokumentacyjnych (progów istotności) dla bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, których przekroczenie powoduje powstanie obowiązku podatkowego, poprzez ich podwyższenie (w przypadku bezpośrednich transakcji rajowych – dwukrotne; w przypadku transakcji pośrednich – progi w różnych wysokościach w stosunku do określonych rodzajów transakcji),
 • zmiana zakresu obowiązku dokumentacyjnego w pośrednich transakcjach rajowych (w przypadku transakcji krajowych badanie transakcji pod kątem istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń z podmiotem rajowym dotyczyć ma jedynie podmiotu otrzymującego należność),
 • likwidacja domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym na rzecz wyłączenia obowiązku dokumentacyjnego w określonych przypadkach,
 • ułatwienia w identyfikacji rzeczywistego właściciela należności posiadaniem oświadczeniem wystawionego przez podmiot otrzymujący należność z tytułu transakcji kontrolowanej jako wystarczający dokument dla weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego (chyba że podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną wiedział lub mógł wiedzieć, że treść oświadczenia jest niezgodna z rzeczywistością).

10. Uproszczenie zwrotu podatku od przychodów z budynków, poprzez brak konieczności wydawania decyzji w każdym przypadku, gdy kwota zwrotu nie będzie budzić wątpliwości.

Zasadniczo, zaproponowane przez ustawodawcę zmiany należy ocenić jako korzystne dla podatników. W szczególności, odroczenie stosowania przepisów o minimalnym podatku dochodowym oraz uchylenie przepisów o ukrytej dywidendzie, mają uchronić podatników przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wejścia w życie tych regulacji, w obliczu trwającego konfliktu zbrojnego mającego wpływ na globalną gospodarkę.

Dodatkowo, zmiany w zakresie złagodzenia warunków do zastosowania PSH umożliwią skorzystanie z tej preferencji podatkowej przez większy krąg przedsiębiorców oraz stworzenie dla zagranicznych inwestorów bardziej przyjaznego środowiska.

Niemniej, negatywnie należy oceniać brak zmian w zakresie limitu amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. W tym zakresie ustawodawca nie odniósł się do postulatów przedsiębiorców i nie wyeliminował z porządku prawnego kontrowersyjnych i niekorzystnych przepisów dla spółek nieruchomościowych.

Według zapowiedzi Ministerstwa Finansów nie są wykluczone kolejne zmiany,  które będą służyć realizacji głównego celu tej inicjatywy legislacyjnej, jakim jest osiągnięcie większej prostoty i przejrzystości systemu podatkowego.

Projekt Ustawy jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, a planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał 2022 r. Należy pamiętać, że to dopiero początek prac nad nowelizacją, zatem powyższe zmiany mogą ulec dalszym modyfikacjom. Będziemy o nich informować na bieżąco.

KONTAKT

Rafał Ciołek Partner, Warszawa

E: rafal.ciolek@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 61
M: +48 604 496 335

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Konrad Kleszczewski Director, Warszawa

E: konrad.kleszczewski@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności