Zmiany w kodeksie pracy czekają na podpis Prezydenta. Przejrzyste warunki pracy, nowe urlopy, nowe uprawnienia pracowników

Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm uchwalił kolejną nowelizację kodeksu pracy. Tym razem chodzi o wdrożenie Dyrektywy work-life balance oraz Dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy. Nowe przepisy wejdą w życie 21 dni po ich ogłoszeniu, a pracodawcy będą musieli dokonać zmian w dotychczasowej dokumentacji pracowniczej – w szczególności w umowach o pracę oraz regulaminach pracy, a także w procedurach wewnętrznych i polityce szkoleniowej.

  1. Umowy o pracę zawarte na czas określony będzie się rozwiązywało tak samo, jak umowy bezterminowe. Oznacza to w szczególności, że w wypowiedzeniu umowy terminowej musi być wskazana przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie, a samo wypowiedzenie trzeba skonsultować ze związkami zawodowymi, jeżeli takie działają u pracodawcy.
  2. Istotne zmiany będą dotyczyć umów zawieranych na okres próbny. Okres ich trwania zostanie uzależniony od długości trwania kolejnej umowy między stronami tj. umowy docelowej. Poza tym umowy próbne będzie można przedłużać o czas urlopu, a także czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jak również wydłużać, jeżeli będzie to uzasadnione rodzajem pracy.
  3. Onboarding – zakres informacji o warunkach zatrudnienia pracownika zostanie znacznie rozbudowany. Pracodawca będzie musiał poinformować m.in. składnikach wynagrodzenia o innych niż określone w umowie o pracę, procedurze rozwiązania stosunku pracy oraz polityce szkoleniowej pracodawcy.
  4. Wprowadzony zostanie nowy urlop opiekuńczy. Będzie to urlop bezpłatny, w wymiarze 5 dni w roku udzielany pracownikowi w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem jego rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym.
  5. Pojawi się też nowe zwolnienie od pracy z powodu siły wyższej. Jego wymiar będzie wynosił dwa dni robocze lub 16 godzin w ciągu roku i będzie ono płatne w wysokości 50% wynagrodzenia.
  6. Urlop rodzicielski zostanie wydłużony o 9 tygodni, a wysokość zasiłku za cały okres tego urlopu zostanie ustalona na poziomie 70% podstawy wymiaru. Urlop ten będzie można podzielić na maksymalnie 5 części.
  7. Osobom wychowującym dzieci do lat 8 nadane zostaną nowe uprawnienia. Osób tych nie będzie można bez ich zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy oraz delegować poza stałe miejsce pracy. Dodatkowo będą one mogły złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy.
  8. Niektóre grupy pracowników zostaną objęte dodatkową ochroną przed zwolnieniem. Między innymi wprowadzony zostanie zakaz wypowiadania i rozwiązywania stosunku pracy osób w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego, a także od dnia wystąpienia przez pracownika z wnioskiem o udzielenie urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu opiekuńczego.
  9. Nowelizacja wprowadza dwie dodatkowe przerwy w pracy. Znajdą one zastosowanie w odniesieniu do pracowników, których dobowy wymiar pracy jest dłuższy niż odpowiednio 9 i 16 godzin pracy. Każda z tych przerw będzie wynosić 15 minut.
  10. Ograniczenie zakazu konkurencji – nie będzie można zabronić pracownikowi jednoczesnego zatrudnienia u innego pracodawcy. Możliwe będzie jedynie zakazanie działalności o charakterze konkurencyjnym (w odrębnej pisemnej umowie o zakazie konkurencji i na warunkach określonych w kodeksie pracy w tym zakresie).

Już w najbliższy czwartek 16 marca w Katowicach odbędzie się Śniadanie biznesowe HR, podczas którego omówimy szczegółowo nowe regulacje. Zaproszenie na to spotkanie oraz szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ. 

KONTAKT

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Piotr Krupa Partner, Katowice

E: piotr.krupa@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 52
M: +48 502 109 333

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Maciej Pietrzycki Manager | Radca Prawny, Katowice

E: maciej.pietrzycki@pl.Andersen.com
T: +48 509 995 269

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności