Termin złożenia powiadomienia CBC-P

Z dniem 31 marca 2020 r. mija termin na złożenie powiadomienia CBC-P za 2019 r. dla większości podatników, na których ciąży taki obowiązek.

Do złożenia powiadomienia CBC-P zobowiązani są członkowie dużych grup kapitałowych obejmujących co najmniej jeden podmiot zagraniczny, dla których istnieje obowiązek sporządzenia informacji o grupie podmiotów, o której mowa w art. 83 Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. raportowanie CBC-R).

Na sporządzenie i złożenie powiadomienia podatnicy mają trzy miesiące od zakończenia roku podatkowego grupy podmiotów powiązanych. To oznacza, że w przypadku podatników, u których rok podatkowy grupy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, termin na złożenie powiadomienia CBC-P upływa 31 marca 2020 r.

KTO I KIEDY MUSI ZŁOŻYĆ POWIADOMIENIE?

Zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, do złożenia powiadomienia CBC-P dotyczącego informacji o grupie podmiotów, o której mowa w art. 83 ust. 1 Ustawy (tzw. CBC-R), składanej za sprawozdawczy rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r., zobowiązani są podatnicy należący do grupy kapitałowej:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi tę grupę zasadami rachunkowości (albo takie sprawozdanie byłoby sporządzane, gdyby udziały kapitałowe w co najmniej jednej jednostce wchodzącej w skład tej grupy były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym) oraz
  • w której skład wchodzą co najmniej dwie jednostki mające siedzibę lub zarząd w różnych państwach lub terytoriach (albo w której skład wchodzi jednostka, która ma siedzibę lub zarząd w jednym państwie lub terytorium a prowadzi działalność przez zagraniczny zakład położony w innym państwie lub terytorium) oraz
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym, tj. w roku trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.:

– 3 250 000 000 zł – w przypadku gdy grupa kapitałowa sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe w złotych;

– 750 000 000 euro albo równowartość tej kwoty – gdy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jest sporządzane w innej walucie.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy, powiadomienie CBC-P należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego grupy.

JAKIE INFORMACJE ZAWIERA POWIADOMIENIE?

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy, podatnik zobowiązany do złożenia powiadomienia CBC-P informuje w nim, że:

  • jest jednostką dominującą, wyznaczoną jednostką albo inną jednostką, składającą informację o grupie podmiotów (tzw. CBC-R) zgodnie z 84 ust. 1 Ustawy albo
  • wskazuje jednostkę raportującą (wraz z jej danymi identyfikacyjnymi) oraz państwo lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ POWIADOMIENIE?

Powiadomienie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego – na formularzu CBC-P, udostępnionym na Portalu Podatkowym Ministerstwa Finansów. Formularz można pobrać tutaj.

POROZMAWIAJMY

Mamy nadzieję, że niniejsza informacja okaże się pomocna. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Arkadiusz Żurawicki Partner, Warszawa

E: arkadiusz.zurawicki@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 71
M: +48 508 092 989

Michał Wilk Partner, Katowice

E: michal.wilk@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 69
M: +48 500 023 685

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności