Ostatnie chwile na raportowanie w spółkach nieruchomościowych

30 września upływa termin na przekazanie do Szefa KAS informacji o podmiotach posiadających bezpośrednio lub pośrednio udziały, tytułu uczestnictwa, ogół praw i obowiązków oraz podobne prawa w spółce nieruchomościowej.

Co to jest spółka nieruchomościowa?

Przypomnijmy, że spółka nieruchomościowa to podmiot inny niż osoba fizyczna, obowiązany do sporządzania bilansu na podstawie przepisów o rachunkowości, w którym:

– w przypadku podmiotu rozpoczynającego działalność:

  1. na pierwszy dzień roku (podatkowego lub obrotowego) co najmniej 50% wartości rynkowej jego aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość rynkowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  2. wartość rynkowa tych nieruchomości przekracza 10 mln zł albo równowartość tej kwoty.

– w przypadku pomiotu już istniejącego:

  1. na ostatni dzień poprzedniego roku (podatkowego lub obrotowego) co najmniej 50% wartości bilansowej jego aktywów bezpośrednio lub pośrednio, stanowiła wartość bilansowa nieruchomości położonych na terytorium Polski lub praw do takich nieruchomości, oraz
  2. wartość bilansowa tych nieruchomości przekraczała 10 mln zł albo stanowiła równowartość tej kwoty, oraz
  3. w poprzednim roku jego przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy, leasingu i innych umów o podobnym charakterze lub z przeniesienia własności, których przedmiotem są nieruchomości lub prawa do nieruchomości, oraz z tytułu udziałów w innych spółkach nieruchomościowych, stanowiły co najmniej 60% ogółu przychodów.

W przypadku podatników CIT, przy ustalaniu spełnienia definicji spółki nieruchomościowej bierze się pod uwagę rok podatkowy i przychody podatkowe, a w przypadku podmiotów niebędących podatnikami CIT bierze się pod uwagę rok obrotowy oraz przychody ujęte w wyniku finansowym netto.

Kogo dotyczy obowiązek raportowy?

Obowiązek raportowy dotyczy spółek nieruchomościowych oraz podatników, którzy posiadają bezpośrednio lub pośrednio w spółce nieruchomościowej udziały lub ogół praw i obowiązków dające co najmniej 5% ogólnej liczby tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

Co podlega raportowaniu?

W przypadku spółek nieruchomościowych należy przekazać informację o podmiotach posiadających, bezpośrednio lub pośrednio, w tej spółce udziały (akcje) lub inne prawa o podobnym charakterze wraz z podaniem liczby posiadanych przez każdego z nich praw. Raportuje się według stanu na ostatni dzień roku (podatkowego lub obrotowego).

W przypadku podatników posiadających bezpośrednio lub pośrednio 5% udziałów należy przekazać informację o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze.

W jaki sposób wykonać obowiązek raportowy?

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiły się wzory formularzy, na których należy złożyć powyższą informacje:

CIT-N1- Formularz przeznaczony do złożenia przez spółkę nieruchomościową.

CIT-N2- Formularz przeznaczony do złożenia przez wspólnika spółki nieruchomościowej.

Formularze składa się do właściwego urzędu skarbowego drogą elektroniczną.

Jak możemy pomóc?

Regulacje dotyczące wypełnienia obowiązków raportowych budzą w praktyce podatników wiele wątpliwości. Niejasności dotyczą m.in. podmiotów objętych obowiązkiem złożenia informacji CIT-N2 (jak należy rozumieć podatnika posiadającego pośrednio udziały w spółce nieruchomościowej) oraz tego, czy zagraniczni wspólnicy powinni wystąpić o polski NIP. Ministerstwo Finansów wydało w tym zakresie stosowną 30 sierpnia 2022 r.  Niemniej zamiast pomóc, informacja ta jedynie zdaje się komplikować sytuację podatników.

W razie potrzeby, chętnie wspomożemy Państwa w wypełnieniu obowiązków raportowych dla spółek nieruchomościowych. Zapraszamy do kontaktu.

 

KONTAKT

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności