Tarcza antykryzysowa – informacje dla pracodawców

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Andersen Tax & Legal, rządowy projekt ustawy o zmianie tzw. specustawy zawierający regulacje nazywane tarczą antykryzysową, wprowadza szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym rozprzestrzenienia się COVID-19. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najważniejszych propozycji skierowanych do pracodawców.

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Pracodawcy będą mogli ubiega się o dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń oraz składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w razie:

 • przestoju ekonomicznego
 • wprowadzenia obniżonego wymiaru czasu pracy.

W razie zaistnienia przestoju ekonomicznego pracodawca będzie mógł obniżyć należne wynagrodzenie nie więcej niż o 50%. Obniżone wynagrodzenie nie może być niższe jednak niż minimalne wynagrodzenie za pracę.  Pracodawca będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie w okresie przestoju w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia brutto (1300 zł) oraz składek na ZUS odprowadzanych przez pracodawcę (233,09 zł) – razem 1533,09 zł na jednego pracownika.

Pracodawca uprawniony będzie także  do obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20% (nie więcej niż do 0,5 etatu) w przypadku spadku obrotów.  Spadek obrotów gospodarczych rozumiany jest jako sprzedaż towarów lub usług w ujęciu ilościowym (o nie mniej niż 15% w dwóch miesiącach roku 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2019) bądź wartościowy (nie mniej niż 25% w porównaniu między wartością w wybranym miesiącu roku kalendarzowego 2020 w stosunku do obrotów z miesiąca poprzedzającego). Kwota dofinansowania wynosić ma 50% wynagrodzenia wypłacanego przy obniżonym wymiarze czasu pracy, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Pracodawcy będą mogli ubiegać się o środki z FGŚP jeżeli spełniają następujące kryteria:

 • nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości;
 • nie zalegają w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r.
 • nastąpił spadek obrotów gospodarczych, które rozumiane są jako sprzedaż towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
 1. nie mniej niż o 15%, obliczane jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie od stycznia 2020 r. do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego, lub
 2. nie mniej niż o 25%, obliczane jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedzającego.

Oba świadczenia mają przysługiwać przez okres 3 miesięcy od podpisania umowy o ich wypłatę.

Dofinansowanie MŚP (dodatkowa pomoc de minimis)

Warunkiem uzyskania świadczenia będzie zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług o co najmniej 30%, w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie, w porównaniu do łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego. W tym celu będzie należało złożyć wniosek do właściwego starosty powiatowego i podpisać stosowną umowę.

Kwota przyznawanego dofinansowania uzależniona będzie od wysokości zanotowanych przez pracodawcę spadków obrotów. Jeżeli obroty spadną o:

 • co najmniej 30% – kwota dofinansowania to iloczyn liczby pracowników objętych wnioskiem i kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • o co najmniej 50% – kwota dofinansowania to iloczyn liczby pracowników i 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 • o co najmniej 80% – kwota dofinansowania to iloczyn liczby pracowników i 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę;

nie więcej jednak niż faktycznie poniesione przez pracodawcę koszty na wypłatę wynagrodzenia i należnych od niego składek na wynagrodzenie.

Okres finansowania nie będzie mógł być dłuższy niż 6 miesięcy dla mikro i małych przedsiębiorców oraz 3 miesiące w przypadku średnich  przedsiębiorców. Dofinansowanie wypłacane będzie w okresach miesięcznych.

Zmiany w zakresie elastycznego czasu pracy

Planuje się wprowadzenie możliwości:

 • ograniczenia nieprzerwanego odpoczynku dobowego do nie mniej niż 8 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 11 godzin) i nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego do nie mniej niż 32 godzin (w miejsce wymaganych w Kodeksie pracy co najmniej 35 godzin);
 • zawarcia porozumienia o wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy, w którym jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin – bez konieczności spełnienia przesłanek do wprowadzenia tego systemu czasu pracy, w dłuższym okresie rozliczeniowym.;
 • zawarcia porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

Wprowadzenie zmian wymagać będzie porozumienia z działającymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników.

Zawieszenie obowiązku wykonywania badań lekarskich pracowników

Projekt ustawy przewiduje m.in. zawieszenie obowiązku wykonywania badań okresowych pracowników oraz badań lekarskich kierowców zawodowych.  Orzeczenia lekarskie, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r. zachowują ważność, nie dłużej niż 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.  Niezwłocznie po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są obowiązani  podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków.

Nadal jednak należy kierować pracowników na badania wstępne i kontrolne, jednak w przypadku braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie takie może przeprowadzić inny lekarz.  Takie orzeczenie lekarskie straci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii.  Badania i wydanie orzeczenia może odbyć się za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Zatrudnianie cudzoziemców

Jeżeli termin do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy wypada w okresie stanu epidemii, to ulegnie on wydłużeniu do upływu 30. dnia odwołania stanu epidemii. Z mocy prawa przedłużone zostaną również wizy krajowe. Tym samym cudzoziemiec w okresie epidemii będzie mógł legalnie przebywać na terytorium Polski. Przepisy nie odnoszą się jednak do ważniejszego z punktu widzenia pracodawcy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Jeżeli termin na złożenie tego zezwolenia minie w okresie epidemii, legalnym będzie wyłącznie pobyt cudzoziemca w RP, ale nie podejmowanie pracy.

W odniesieniu do cudzoziemców wykonujących pracę na oświadczeniu, jak i pracę na podstawie zezwolenia na pracę, w przypadku upływu okresu ich ważności, bez względu na to, czy będzie to miało miejsce w okresie epidemii czy też nie, przy zachowaniu terminów określonych w przepisach, możliwa jest kontynuacja legalnego zatrudnienia aż do momentu uzyskania zezwolenia na pracę lub jego przedłużenia.

Ustawodawca pominął jednak sporą część pracowników, którzy zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy w ramach Schengen, a więc tych, którzy uprawnieni są do przekroczenia granicy na podstawie paszportu biometrycznego. Dopuszczalny okres pobytu tych pracowników to 90 dni. Jeżeli pracownicy Ci złożyli wniosek o uzyskanie zezwolenia na pracę albo zezwolenia na pobyt czasowy i  pracę, to w okresie postępowania o wydanie  zezwolenia mogą oni wyłącznie legalnie przebywać w Polsce, ale nie mogą wykonywać pracy na rzecz pracodawcy.

W przypadku pytań co do proponowanych rozwiązań lub możliwości skorzystania z wprowadzonych udogodnień w Państwa przypadku, uprzejmie prosimy o kontakt.

 

CZYTAJ TAKŻE:  TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ulgi w zakresie podatków

 

KONTAKT

Magdalena Patryas Partner, Katowice

E: magdalena.patryas@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 84
M: +48 502 392 419

Katarzyna Komulainen Partner, Warszawa

E: katarzyna.komulainen@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 77
M: +48 606 760 836

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności