Zmiany w zakresie rozporządzenia JPK_VAT

17 marca 2021 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, czyli tzw. rozporządzenie w zakresie JPK_VAT (dalej: „Projekt”).

Projekt ma być odpowiedzią na wątpliwości interpretacyjne i postulaty zgłaszane przez podatników w zakresie wykazywania i oznaczania poszczególnych transakcji i dokumentów w JPK_VAT i ma na celu wprowadzenie przedstawionych poniżej zmian, które ocenić należy zasadniczo jako korzystne dla podatników.

Oznaczenie MPP

Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami, oznaczenie MPP stosuje się tylko do transakcji, które obiektywnie objęte są obligatoryjnym mechanizmem podzielonej płatności. Przykładowo, jeśli sprzedawca, mimo braku takiego obowiązku, umieścił na fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności”, nabywca powinien dokonać samodzielnej weryfikacji i nie oznaczać faktury symbolem MPP w JPK_VAT.

Jeśli planowane zmiany wejdą w życie, oznaczenie MPP będzie stosowane do wszystkich transakcji objętych, choćby dobrowolnie, mechanizmem podzielonej płatności. Odnosząc się do powyższego przykładu – wydaje się, mimo pewnych wątpliwości interpretacyjnych, że otrzymując fakturę z adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, nabywca nie będzie zobowiązany do samodzielnej weryfikacji i będzie mógł automatycznie oznaczyć ją kodem MPP w JPK_VAT. Niemniej, wciąż, jeśli, mimo obowiązku, sprzedawca nie oznaczy faktury adnotacją „mechanizm podzielonej płatności”, nabywca będzie zobowiązany do weryfikacji, czy transakcja jest objęta obligatoryjnym split payment i – w przypadku odpowiedzi pozytywnej – do oznaczenia faktury symbolem MPP w JPK_VAT.

Korygowanie VAT naliczonego

W związku ze zmianą zasad dokonywania korekty VAT naliczonego, w sytuacji, gdy nabywca nie dysponuje jeszcze fakturą korygującą in minus, a jednocześnie są spełnione warunki zmniejszenia VAT naliczonego, przewidziano, że zmniejszenie będzie mogło zostać dokonane na podstawie dokumentu wewnętrznego, z oznaczeniem „WEW”.

Oznaczenie TP

Po zmianach, oznaczenie TP znajdzie zastosowanie do dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej.

Planuje się także doprecyzować, że oznaczenie TP nie znajdzie zastosowania jeśli powiązania między podmiotami wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Kody GTU

Projekt wprowadza także szereg zmian zakresie GTU o charakterze doprecyzowującym, z których najważniejsze to:

  • zmiana w zakresie GTU_10 – zostanie jednoznacznie przesądzone, że kodem tym oznaczana będzie także dostawa części budynków lub budowli (lokali) oraz udziału w prawie własności,
  • zmiana w zakresie GTU_12 (usługi niematerialne) – usługi o charakterze niematerialnym zostaną wprost w przepisie zdefiniowane poprzez odwołanie do PKWiU,
  • zmiana w zakresie GTU_09 – Projekt doprecyzowuje, że oznaczenie to stosuje się wyłącznie do oznaczania dostawy produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych zagrożonych niedostępnością i objętych obowiązkiem zgłoszenia w specjalnym wykazie,
  • zmiana w zakresie GTU_01 – przepis zostanie doprecyzowany tak, aby oznaczeniem objęta została wyłącznie dostawa napojów alkoholowych – dotychczasowe brzmienie budziło wątpliwości, czy kodem tym powinny być także oznaczane np. dostawy kosmetyków i perfum zawierających alkohol.

Dokumenty zbiorcze RO (raporty okresowe) i dokumenty oznaczone symbolem WEW

Nowe przepisy będą stanowić potwierdzenie przyjmowanych obecnie interpretacji i będą wprost wskazywać, że w przypadku zaraportowania określonych dokumentów z symbolem „RO” lub „WEW”, nie trzeba będzie dodatkowo oznaczać ich symbolami GTU, a w przypadku dokumentów zaraportowanych z kodem „RO”, także symbolami procedur (MPP/TP/EE itp.).

Faktury uproszczone

Projekt przewiduje także, że tzw. faktury uproszczone – paragony wystawione do kwoty 450 złotych i bilety za przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych przez podatników uprawnionych do przewozu osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami będą mogły być raportowane w JPK_VAT w sposób zbiorczy (aktualne rozwiązanie pozwalające na takie raportowanie paragonów do 450 złotych jest tymczasowe i obowiązuje do końca czerwca).

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po jego ogłoszeniu (z wyjątkiem przepisów dotyczących paragonów do 450 zł, które wejdą w życie 1 lipca 2021 roku), co wg zapowiedzi Ministerstwa Finansów, ma nastąpić jeszcze w kwietniu.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Natalia Pielka Starszy konsultant, Warszawa

E: natalia.pielka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności