Kolejne zmiany w zakresie rozporządzenia JPK_VAT

27 maja 2021 roku Ministerstwo Finansów przedstawiło zaktualizowany projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie regulujące szczegóły związane z zakresem JPK_VAT, o którym informowaliśmy w alercie z 25 marca b.r.

Zmiany zaproponowane przez Ministerstwo mają być odpowiedzą na postulaty zgłaszane w toku konsultacji publicznych zarówno przez przedstawicieli biznesu, jak i ekspertów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z zaprezentowanych zmian.

Oznaczenie MPP

W aktualnej wersji projektu Ministerstwo proponuje całkowitą rezygnację z obowiązku stosowania oznaczenia MPP. W pierwszym projekcie zakładano wprowadzenie obowiązku oznaczania tym symbolem wszystkich transakcji podlegających mechanizmowi podzielonej płatności, nawet dobrowolnie objętych MPP, co mogłoby powodować praktyczne trudności.

Oznaczenie TP

W obecnym stanie prawnym oznaczenie TP stosuje się zasadniczo do wszelkich transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.

W pierwotnej wersji rozporządzenia Ministerstwo planowało zawęzić obowiązek stosowania tego symbolu wyłącznie do dostawy towarów lub świadczenia usług dla podmiotu powiązanego, w których łączna kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej i wyłączyć z tego obowiązku transakcje, w których powiązania pomiędzy podmiotami wynikają z powiązań ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

W nowym rozporządzeniu Ministerstwo chce zrezygnować z przedstawionej poprzednio zmiany wprowadzającej ograniczenie kwotowe i pozostać jedynie przy wyłączeniu z obowiązku oznaczania symbolem TP ze względu na powiązania ze Skarbem Państwa, jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami.

Kody GTU

W pierwotnej wersji Ministerstwo zaproponowało doprecyzowanie usług podlegających oznaczeniu kodem GTU_12 poprzez odwołanie do PKWiU 2015, a propozycja ta znajduje się także w nowej wersji rozporządzenia. Niemniej, w porównaniu do poprzedniego projektu:

  • usługi księgowe zastąpiono usługami w zakresie rachunkowości i audytu finansowego, co, jak się wydaje, będzie prowadzić do rozszerzenia zakresu usług oznaczanych tym kodem,
  • usługi szkoleniowe zastąpiono usługami w zakresie pozaszkolnych form edukacji.

Ulga na złe długi

Nowością będzie także obowiązek wykazywania terminu płatności lub daty otrzymania zapłaty w przypadku korekt podatku należnego dokonywanych w ramach korzystania z tzw. ulgi na złe długi. W zamyśle Ministerstwa zmiana ta ma pozwolić na weryfikację nieściągalności należności bez konieczności przeprowadzania czynności kontrolnych lub czynności sprawdzających z udziałem podatnika.

Pakiet e-commerce

W związku ze zmianami w VAT, polegającymi na przyjęciu unijnego pakietu e-commerce, które mają obowiązywać od 1 lipca 2021 roku, w JPK_VAT pojawią się nowe oznaczenia:

  • WSTO_EE, który zastąpi oznaczenia SW i EE – dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów z terytorium Polski oraz usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy o VAT, niezależnie od tego, czy dany podatnik przekracza próg, od którego zależy określenie miejsca świadczenia tych czynności,
  • IED – dla internetowych platform sprzedażowych, odpowiedzialnych za pobór VAT od przesyłek o niskiej wartości, pochodzących spoza Unii, które to platformy nie zarejestrują się do procedur IOSS, ani OSS w Polsce, ani żadnym innym państwie członkowskim UE.

Nowy projekt pozostawił także, proponowane już uprzednio, zmiany doprecyzowujące w zakresie pozostałych kodów GTU, oznaczania raportów okresowych i dokumentów wewnętrznych oraz zbiorczego ujmowania faktur uproszczonych.

Rozporządzenie w nowym kształcie ma wejść w życie od 1 lipca 2021 roku, a pierwszym okresem rozliczeniowym, do którego znajdzie zastosowanie ma być lipiec 2021 roku.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie kwestii poruszonych w niniejszej informacji, służymy Państwu pomocą.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Natalia Pielka Starszy konsultant, Warszawa

E: natalia.pielka@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności