Zbliża się termin raportowania schematów podatkowych transgranicznych

Na przełomie czerwca i lipca 2020 r. weszło w życie kilka aktów prawnych zmieniających obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych oraz terminy ich wykonania.

Terminy raportowania na zmienionych zasadach zostały odroczone, jednakże odroczenie to kończy się w grudniu 2020 r. dla pierwszej grupy obowiązanych do raportowania podmiotów.

Ponowne raportowanie schematów transgranicznych

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające obowiązek ponownego zaraportowania zgłoszonych już do Szefa KAS informacji o schematach transgranicznych.

Zmiany nakładają na promotorów i korzystających obowiązek ponownego raportowania schematów transgranicznych, jeżeli pierwsza czynność związana z ich wdrażaniem dokonana była między 26 czerwca 2018 roku a 30 czerwca 2020 roku.  Jest to spowodowane koniecznością dostosowania przekazywanych informacji do wymogów prawa unijnego – Polska bardzo szybko wdrażając przepisy Dyrektywy 2018/822 opracowała formularze niezawierające wszystkich wymaganych informacji. Obowiązek ponownego raportowania został również nałożony na wspomagającego, a więc podmiot, który nie był pierwotnie zobowiązany do „wstecznego” raportowania schematów podatkowych.

Pierwotne terminy powtórnego raportowania przewidziane w ustawie, zostały wydłużone na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2020 r. W związku z tym przypominamy o zbliżających się odroczonych terminach ponownego raportowania, które upływają:

  • 31 grudnia 2020 – dla promotorów (MDR-1 I MDR-2),
  • 31 stycznia 2021 – dla korzystających (MDR-1),
  • 28 lutego 2021 – dla wspomagających (MDR-1 i MDR-2),
  • 30 kwietnia 2021 r. – dla promotorów i wspomagających w zakresie MDR-4 oraz dla korzystających w zakresie MDR-3.

Warto przypomnieć, że obowiązek ponownego raportowania ciąży na podmiocie, który dokonał zgłoszenia pierwotnego, a numery NSP nadane dotychczas schematom transgranicznym zostały unieważnione z dniem 1 lipca 2020 r.

Raportowanie bieżących schematów transgranicznych

Rozporządzenie Ministra Finansów z 30 czerwca 2020 roku, przedłużyło również zmieniane już wcześniej na mocy tarcz antykryzysowych terminy na raportowanie schematów transgranicznych. Jednakże, w najbliższym czasie zaczną ponownie biec terminy na ich zaraportowanie. Przypominamy więc najważniejsze daty i związane z nimi obowiązki w zakresie schematów transgranicznych:

  • MDR-1 i MDR-2: dla schematów, w których dokonano czynności powodujących obowiązek raportowania przez promotora, korzystającego lub wspomagającego do 31 grudnia 2020 r., terminy na raportowanie rozpoczynają bieg od 1 stycznia 2021 r.,
  • MDR-3: gdy korzystający dokonywał czynności będącej elementem schematu transgranicznego lub uzyskał wynikającą z tego korzyść do 31 grudnia 2020 r., to terminy na przekazanie informacji o zastosowaniu schematu podatkowego przedłuża się do 30 kwietnia 2021 r.,
  • MDR-4: gdy promotor lub wspomagający udostępnili korzystającemu schemat transgraniczny standaryzowany do 31 grudnia 2020 r., terminy przekazania informacji o schematach standaryzowanych przedłuża się do 30 kwietnia 2021 r.

Promotor lub korzystający zlecający wspomagającemu prace do 31 grudnia 2020 r. mają obowiązek poinformować  go o schemacie do 31 stycznia 2021 r.

Schematy inne niż transgraniczne

W odniesieniu do schematów tzw. krajowych, terminy na raportowanie nie rozpoczynają się, a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.  Informacje złożone w czasie zawieszenia terminów są jednak skuteczne.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z raportowaniem schematów podatkowych transgranicznych lub innych niż transgraniczne prosimy o kontakt.

KONTAKT

Aleksandra Kalinowska Partner, Warszawa

E: aleksandra.kalinowska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 70
M: +48 724 440 693

Elżbieta Lis Partner, Katowice

E: elzbieta.lis@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 58
M: +48 664 948 038

Anna Hleb-Koszańska Starszy manager, Warszawa

E: anna.hleb-koszanska@pl.Andersen.com
T: +48 22 690 08 88

Zarejestruj się, aby otrzymywać na bieżąco powiadomienia o zmianach w prawie i podatkach, o najistotniejszych nowościach z orzecznictwa oraz o wydarzeniach organizowanych przez Andersen w Polsce.

Aktualności