Nie chcesz płacić, współpracuj z Prezesem UODO

W ostatnim czasie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: „Prezes UODO”) nałożył karę pieniężną na spółkę East Power sp. z o. o. (dalej: „Spółka”) w kwocie 15.000 zł w związku z niezapewnieniem przez Spółkę dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

Początkiem sprawy była skarga obywatela Niemiec na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych pomimo zgłoszonego sprzeciwu.  Początkowo skargę złożono do organu właściwego dla Nadrenii-Palatynatu, ale ze względu na siedzibę administratora, do rozpoznania przejął ją Prezes UODO jako organ wiodący.  Następnie Prezes UODO zwrócił się do Spółki o ustosunkowanie się do treści skargi oraz udzielenie odpowiedzi na pytania.

Pismo pozostało jednak bez odpowiedzi, dlatego Prezes UODO ponowił próbę kontaktu z East Power.  Tym razem Spółka odpowiedziała, że „nie przetwarzała, ówcześnie ani aktualnie, danych osobowych Skarżącego” oraz że „nie udostępniała, ówcześnie ani aktualnie, danych osobowych Skarżącego”, a „dane osobowe Skarżącego uzyskała z sieci Internet”, gdzie „są one udostępnione w wyszukiwarce Google”. P rezes UODO uznał te wyjaśnienia za niewystarczające i wewnętrznie sprzeczne, w związku z czym zwrócił się ponownie o udzielenie bardziej szczegółowych informacji.  Tych jednak Spółka nie przekazała.

W konsekwencji Prezes UODO wszczął postępowanie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.  Spółka wniosła wówczas o odstąpienie od wymierzenia kary oraz udzieliła dalszych, ale wciąż niesatysfakcjonujących wyjaśnień. Prezes UODO uznał, że brak odpowiedzi na wezwania oraz udzielanie niepełnych, niekonkretnych, wymijających i sprzecznych odpowiedzi na konkretne, niezbyt skomplikowane i niewymagające specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych pytania wskazują na brak woli współpracy z Prezesem UODO w ustaleniu stanu faktycznego sprawy i prawidłowym jej rozstrzygnięciu lub co najmniej rażące lekceważenie swoich obowiązków dotyczących współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego zadań określonych w RODO.  Z tego powodu wydał decyzję nakładającą karę pieniężną na Spółkę.

Co z tego wynika? Prezes UODO sporą wagę przykłada do współpracy z administratorem w toku postępowania.  Na powyższym przykładzie widać, że lekceważące zachowanie administratora lub ignorowanie pism UODO może spowodować wszczęcie odrębnego postępowania i nałożenie kary pieniężnej.  Znany jest przypadek administratora, który współpracował z Prezesem UODO i nawet potwierdził nieprawidłowości, których się dopuścił, a organ odstąpił od wymierzenia kary.  Wzięta pod uwagę została dobra współpraca z administratorem i jednorazowy charakter naruszenia.

W związku z powyższym nie należy ignorować żadnych pism ze strony Prezesa UODO lub wniosków osoby fizycznej, a w przypadku naruszenia ochrony danych – jeżeli jest to uzasadnione wagą naruszenia – rozważyć dobrowolne zgłoszenie naruszenia do Prezesa UODO. Nie powoduje ono samo przez się nałożenia kary pieniężnej. Zaniechanie tego obowiązku z kolei stanowi odrębne naruszenie RODO, które już taką sankcją może się zakończyć.

Pełna treść decyzji została opublikowana pod tym adresem.

Źródło: decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 10 lipca 2020 r., znak: DKE.561.1.2020

AUTOR WPISU

Paweł Grzembka Senior Associate, Katowice

E: pawel.grzembka@pl.Andersen.com
T: +48 32 731 68 50

ZOSTAW SWÓJ KOMENTARZ

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Aktualności