Benchmark

W procesie planowania zasad rozliczeń z podmiotami powiązanymi, jak i dla celów dokumentowania tych rozliczeń kluczowe jest zbadanie i uzasadnienie rynkowości stosowanych cen i zasad rozliczeń. Oferujemy naszym Klientom pomoc w tym obszarze, oferując przygotowanie analiz porównawczych. Są one nakierowane na ustalenie rynkowego poziomu cen, marż  lub innych wskaźników w związku z realizacją transakcji wewnątrzgrupowych. Wykonujemy w szczególności:

 • Analizy oparte o porównanie wewnętrzne lub zewnętrzne cen stosowanych w transakcjach,
 • Analizy porównawcze oparte o komercyjne bazy danych, w tym:
  – Analizy dotyczące działalności operacyjnej towarowej i usługowej,
  – Analizy dotyczące usług wewnątrzgrupowych
  – Analizy dotyczące działalności finansowej (analizy dla pożyczek, obligacji, poręczeń i gwarancji, cash-poolingu)
  – Analizy dotyczące korzystania z własności intelektualnej (analizy dla należności za korzystanie ze znaków towarowych, technologii produkcji, itp.),
 • Analizy zgodności w przypadku braku możliwości lub zasadności sporządzenia analizy porównawczej.