Prawo pracy

Zespół Prawa Pracy Andersen doradza we wszystkich aspektach indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Nasi prawnicy zapewniają:

 • przygotowywanie indywidualnych umów o pracę, umów o współpracę, umów o dzieło, umów zlecenia, kontraktów menadżerskich,
 • rozwiązywanie sporów pracowniczych włącznie z postępowaniami sądowymi,
 • przygotowanie projektów układów zbiorowych pracy i innych porozumień pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
 • negocjacje ze związkami zawodowymi,
 • uczestnictwo w procesach restrukturyzacji zatrudnienia, w tym w procesach fuzji oraz przejścia zakładu na innego pracodawcę,
 • doradztwo w procesach zwolnień grupowych,
 • projektowanie wewnątrzzakładowych regulacji prawnych, w szczególności przygotowywanie, regulaminów pracy i wynagradzania oraz innych regulaminów obowiązujących w miejscu pracy,
 • ochronę przed roszczeniami opartymi o mobbing i dyskryminację,
 • przygotowywanie umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności,
 • okresowe przeglądy dokumentacji pracowniczej (umowy, regulaminy, zasady etyki, rozliczanie czasu pracy, obowiązki pracodawcy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy),
 • legalizację pracy i pobytu cudzoziemców zatrudnionych w Polsce,
 • reprezentację klientów w relacjach z organami państwowymi właściwymi w sprawach pracowniczych – Państwową Inspekcją Pracy, urzędami pracy, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.