Ochrona środowiska

Świadczymy pomoc prawną związaną z oddziaływaniem przedsiębiorstw na środowisko. W ciągu ostatnich parunastu lat zdobyliśmy duże doświadczenie w zakresie praktycznego stosowania prawa ochrony środowiska oraz powiązanych z nim: prawa o odpadach, prawa budowlanego (w zakresie budowy oraz prowadzenia instalacji środowiskowych) podczas procesów inwestycyjnych prowadzonych przez klientów Andersen. Naszym klientom doradzamy:

  • w okresach poprzedzających inwestycje przedstawiając analizy prawne pod kątem prawidłowego zaplanowania inwestycji, zgodnego z polskim i unijnym prawem ochrony środowiska (zlecenia typu compliance),
  • w procesach inwestycyjnych na etapach przygotowania raportu oddziaływania na środowisko i przygotowania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji,
  • w rozwiązywaniu zagadnień dotyczących emisji gazów, poboru wody i odprowadzania ścieków, badania jakości gleby, ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami,
  • w transakcjach zakupu i sprzedaży jednostek redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • w kwestiach związanych z uzyskiwaniem i przenoszeniem decyzji/koncesji środowiskowych (zezwolenia na wytwarzanie odpadów, pozwolenia wodnoprawne, pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do środowiska, zezwolenia zintegrowane, pozwolenia wodno prawne),
  • w przedsięwzięciach związanych z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii,
  • w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu w obszarze ochrony środowiska, w tym zanieczyszczenia środowiska,
  • przeprowadzając audyty prawno-środowiskowe.

Reprezentujemy także klientów w postępowaniach z zakresu polskiego i wspólnotowego prawa ochrony środowiska przed organami administracyjnymi wszystkich instancji.