Restrukturyzacje

Prawnicy Andersen doradzają przy prowadzeniu postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych oraz likwidacyjnych zarówno w aspektach prawa handlowego jak i optymalizacji podatkowej. Zapewniamy kompleksową obsługę od momentu zdefiniowania problemu poprzez prowadzenie konsultacji lub negocjacji z wierzycielami i dłużnikami, opracowujemy oraz wnosimy w imieniu klientów wnioski o ogłoszenie upadłości i wnioski zabezpieczające. Ponadto reprezentujemy strony przed syndykiem, sędzią komisarzem, radą wierzycieli, nadzorcą sądowym.

Doświadczenie naszych prawników w zakresie restrukturyzacji obejmuje:

  • dokonywanie analizy ryzyk upadłościowych,
  • zawieranie i zatwierdzanie układów w postępowaniach upadłościowych,
  • formułowanie propozycji restrukturyzacji zobowiązań upadłego w szczególności: odroczenia wykonania zobowiązań, rozłożenia spłaty długów na raty, zmniejszenia sumy długów,
  • konwersję wierzytelności na udziały lub akcje, zmiany lub uchylenia prawa zabezpieczającego określoną wierzytelność,
  • ustalenia dogodnych warunków restrukturyzacji,
  • likwidację majątku upadłego,
  • opiniowanie dokonanego spisu inwentarza i oszacowania masy upadłości oraz planu likwidacyjnego,
  • prowadzenie postępowania naprawczego w razie zagrożenia niewypłacalnością, szczególności opiniowanie planu naprawczego,
  • przygotowanie i negocjacje umów typu increditor agreement,
  • kwestie związane z regulacją publicznego obrotu papierami wartościowymi w kontekście restrukturyzacji.