Szkolenia i warsztaty

Bogate doświadczenie prawników Andersen w połączeniu z indywidualnym podejściem do klienta pozwala na prowadzanie szkoleń i warsztatów na najwyższym poziomie merytorycznym, w dogodnym dla klienta miejscu i czasie (w siedzibie klienta, w naszych salach konferencyjnych lub podczas wyjazdowych spotkań integracyjnych).

Eksperci Andersen prowadzą szkolenia dotyczące zawsze aktualnych zagadnień oraz tzw. „hot issues”, np.:

 • Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – identyfikacja, zapobieganie oraz konsekwencje prawne wystąpienia mobbingu.
 • Elastyczne formy zatrudniania pracowników – zatrudnianie pracowników tymczasowych, leasing pracowniczy – korzyści dla pracodawcy wynikające z trójstronnego charakteru zatrudnienia pracowników.
 • Rozwiązywanie umów o pracę – aspekty praktyczne.
 • Jak oddelegować pracowników do pracy w Unii Europejskiej? Praktyczny komentarz do polskich i unijnych przepisów prawnych.
 • Dozwolone formy monitorowania pracowników.
 • Programy motywacyjne dla kadry managerskiej.
 • Zmiany w przepisach o związkach zawodowych (przyczyny i główne założenia zmian, poszerzenie kręgu potencjalnych związkowców, uprawnienia członków związku zawodowego niebędących pracownikami, informacja o liczbie członków związku zawodowego, kontrola uzwiązkowienia przez pracodawcę).
 • Pracownicze Plany Kapitałowe (cele, założenia i ogólne zasady PPK, od kiedy i dla kogo PPK, obowiązki pracodawcy związane z wprowadzeniem PPK, umowy zawierane w ramach PPK, pracownik w PPK – prawa i obowiązki, zwolnienia podatkowe i zwolnienie z tworzenia PPK).
 • Prawne aspekty rekrutacji pracowników (podstawy prawne i zakres danych osobowych przetwarzanych w toku rekrutacji, przebieg procesu rekrutacji, możliwe naruszenia).
 • Nowe zasady odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu.
 • Skuteczne i bezpieczne przygotowanie transakcji w obrocie nieruchomościami inwestycyjnymi (rola nieruchomości według ustawy o wspieraniu nowych inwestycji, pozycja podmiotów międzynarodowych przy nabywaniu nieruchomości w Polsce, nieoczywiste ryzyka przy nabywaniu i obciążaniu nieruchomości, raport nieruchomościowy niezbędny przy przygotowaniu transakcji).
 • Prawne aspekty procesu inwestycyjnego – prawo budowlane dla inwestora i podwykonawcy.
 • Dobór partnerów handlowych i warunki współpracy nie zawsze swobodne. Ograniczenia wynikające z prawa antymonopolowego.
 • Prawa autorskie w działalności reklamowej i marketingowej.
 • Znaki towarowe, procedura ochronna i właściwość organów w nowym Rozporządzeniu UE Czy warto rejestrować znaki towarowe? Gdzie warto rejestrować znaki towarowe? Rejestracja i co dalej? Czy po zarejestrowaniu znak naprawdę jest chroniony?  Co w przypadku, gdy Twojego znaku towarowego zaczął używać ktoś inny? Znak towarowy niezarejestrowany. Czy prawo również go chroni?
 • Ochrona danych osobowych w firmie i tajemnicy przedsiębiorstwa.
 • RODO w HR (doświadczenia po ponad roku obowiązywania RODO, praktyczne aspekty rekrutacji, dane osobowe w miejscu pracy, projekt Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w rekrutacji, ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO).
 • Sposób prowadzenia dokumentacji z kontrahentami pod kątem ułatwienia dochodzenia roszczeń na drodze sądowej (jak powinny wyglądać zamówienia, oferty, faktury żeby ułatwić dochodzenie należności przed sądem w razie sporu oraz z jakich instytucji prawnych można korzystać dla zabezpieczenia płatności – weksle, dobrowolne poddanie się egzekucji, uznania długów).
 • Jak prawidłowo złożyć ofertę przetargową? Praktyczne aspekty udziału w postępowaniu
  o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Umowy w systemie prawa zamówień publicznych – zawieranie umów, ich zmiany, rozwiązywanie oraz unieważnianie.
 • Formy współpracy po stronie wykonawcy w zamówieniach publicznych (konsorcjum, spółka cywilna, podwykonawstwo, korzystanie z doświadczenia podmiotu trzeciego).

Jeżeli są Państwo zainteresowani zorganizowaniem szkolenia lub warsztatów ściśle dostosowanych do Państwa potrzeb, uprzejmie prosimy o kontakt.