Zamówienia publiczne

Andersen zapewnia kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa zamówień publicznych. Doradzamy przedsiębiorcom uczestniczącym w postępowaniach przetargowych, mamy także doświadczenie w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W szczególności doradzamy podczas postępowań prowadzących do udzielenia zamówień w przemyśle górniczym, ciężkim oraz w zakresie usług komunalnych.

Przedmiotem naszych usług jest:

  • kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców uczestniczących w postępowaniach przetargowych, niezależnie od trybu postępowania,
  • konsultacje prawne w zakresie treści oferty oraz interpretacji warunków zamówienia celem identyfikacji i zapobieganiu ryzyk związanych z postępowaniem i realizacja umowy o zamówienie publiczne,
  • reprezentacja oferenta w relacjach z zamawiającym w szczególności w zakresie zadawania pytań oraz interpretacji zamówienia,
  • reprezentacja oferentów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami okręgowymi jako sądami drugiej instancji w postępowaniu przetargowym,
  • doradztwo przy zawieraniu oraz wykonywaniu umów z konsorcjantami, podwykonawcami i innymi partnerami biznesowymi oraz reprezentacja w sporach z wykonawcami na etapie,
  • realizacji umowy o zamówienia publiczne,
  • przygotowanie analiz prawnych oraz prawnych aspektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.